Egzamin maturalny 2018 (nowa formuła)

 

 

Egzamin maturalny – informacje ogólne

Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na część pisemną egzaminu należy zgłosić się pół godziny przed podaną godziną egzaminu. Zdający musi okazać dokument stwierdzający tożsamość (z aktualnym zdjęciem). Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani z nich w tej sali korzystać. Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE.

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:

 • w części ustnej:

język polski,

język obcy (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)

 • w części pisemnej:

język polski na poziomie podstawowym,

matematykę na poziomie podstawowym,

język obcy – ten sam co w części ustnej – na poziomie podstawowym,

przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym.

Absolwent może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.

 

Warunki zdania egzaminu

Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Na zdanie egzaminu maturalnego nie  mają wpływu wyniki egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe. Dla tych egzaminów  nie ma ustalonego progu zaliczenia egzaminu.

 

Niezgłoszenie się na egzamin z przyczyn losowych lub zdrowotnych

Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym. Egzamin pisemny odbywa się w terminie od 4 do 20 czerwca 2018 r. Egzamin ustny odbywa się w terminie 4 – 9 czerwca 2018 r.

 

Egzamin w terminie poprawkowym

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:

 • przystąpił do wszystkich egzaminów obowiązkowych,
 • przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym,
 • żaden z egzaminów nie został mu unieważniony,
 • nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego,
 • złożył nie później niż 13.07.2018 r. oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egz. poprawkowego

Egzamin w terminie poprawkowym w części ustnej przeprowadzony będzie między 21 a 22 sierpnia 2018 r., a w części pisemnej 21 sierpnia 2018 r. o godz.9.00.

 

Termin ogłoszenia wyników i odbiór świadectw3 lipca 2018 r./11 września 2018 r.

 

Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb zdających

 

Dostosowanie to może polegać na:

 • przygotowaniu odrębnych arkuszy,
 • wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego (np. komputera),
 • przedłużeniu czasu trwania egzaminu,
 • zapewnieniu pomocy nauczyciela wspomagającego.

 

Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza,
 • opinia PPP o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

Dokumenty te zdający przedkłada dyrektorowi szkoły razem z deklaracją do 30 września 2017 r. (dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 2018 r.)

 

Ważne terminy:

 

do 30 września 2017 r. – złożenie deklaracji wstępnej

7 lutego 2018 r. – ostateczny termin złożenia deklaracji

Egzaminy pisemne – od 4 do 24 maja 2018 r.

4 maja – język polski

7 maja – matematyka

8 maja – język angielski

Egzaminy ustne:

język polski  – od 9 do 22 maja 2018 r.

języki obce – od 5 do 25 maja 2018 r.