Egzamin maturalny 2020 (nowa formuła)

  

Egzamin maturalny – informacje ogólne

Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na część pisemną egzaminu należy zgłosić się pół godziny przed podaną godziną egzaminu. Zdający musi okazać dokument stwierdzający tożsamość (z aktualnym zdjęciem). Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani z nich w tej sali korzystać. Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE.

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:

 • w części ustnej:
 • język polski,
 • język obcy (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
 • w części pisemnej:
 • język polski,
 • matematykę,
 • język obcy – ten sam co w części ustnej,
 • jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym (język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka).

Absolwent może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.

 

Warunki zdania egzaminu

Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Na zdanie egzaminu maturalnego nie  mają wpływu wyniki egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe. Dla tych egzaminów  nie ma ustalonego progu zaliczenia egzaminu.

 

Niezgłoszenie się na egzamin z przyczyn losowych lub zdrowotnych

Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym. Egzamin pisemny odbędzie się w dniach od 1 do 19 czerwca 2020 r. Egzamin ustny odbędzie się w dniach 1 – 6 czerwca 2020 r.

 

Egzamin w terminie poprawkowym

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:

 • przystąpił do wszystkich egzaminów obowiązkowych,
 • przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym,
 • żaden z egzaminów nie został mu unieważniony,
 • nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego,
 • złożył nie później niż 10.07.2020 r. oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

Egzamin w terminie poprawkowym w części ustnej przeprowadzony odbędzie się między 24 a 25 sierpnia 2020 r., a w części pisemnej 25 sierpnia 2020 r. o godz.9.00.

Termin ogłoszenia wyników i odbiór świadectw – 3  lipca 2020 r./11 września 2020 r.

Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb zdających

 

Dostosowanie to może polegać na:

 • przygotowaniu odrębnych arkuszy,
 • wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego (np. komputera),
 • przedłużeniu czasu trwania egzaminu,
 • zapewnieniu pomocy nauczyciela wspomagającego.

Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza,
 • opinia PPP o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

Dokumenty te zdający przedkłada dyrektorowi szkoły razem z deklaracją do 30 września 2019 (dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 2020 r.).

Ważne terminy:

do 30 września 2019 r. – złożenie deklaracji wstępnej

7 lutego 2020 r. – ostateczny termin złożenia deklaracji

Egzaminy pisemne – od 4 do 21 maja 2020 r.

4 maja – język polski

5 maja – matematyka

6 maja – język angielski

Egzaminy ustne:

język polski  – od 7 do 22 maja 2020 r.

języki obce – od 4 do 22 maja 2020 r.