EGZAMIN ZAWODOWY 2021/2022

Harmonogram szkolny

EGZAMINU ZAWODOWEGO

czerwiec 2022- część pisemna

Każdy zdający:

– zgłasza się na egzamin co najmniej 60 minut przed jego rozpoczęciem w stroju odświętnym

– posiada dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport lub legitymację szkolną)

– posiada długopis z czarnym tuszem oraz dodatkowo przybory wyszczególnione w osobnym Komunikacie

Harmonogram szkolny

EGZAMINU ZAWODOWEGO

CZERWIEC 2022 –  część praktyczna

Każdy zdający:

– zgłasza się na egzamin co najmniej 60 minut przed jego rozpoczęciem w stroju odświętnym lub

  przebiera się  w ubranie robocze, o ile jest to wymagane

– posiada dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport lub legitymację szkolną)

– posiada długopis z czarnym tuszem oraz dodatkowo przybory wyszczególnione w osobnym Komunikacie


1. Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla uczniów/absolwentów techników.

2. Egzamin zawodowy składa się z dwóch części:

  1. część pisemna – forma testu pisemnego

b) część praktyczna – forma testu praktycznego

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru,

z których tylko jedna jest prawidłowa.

Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut dla konkretnej kwalifikacji.

Liczba egzaminów w danym zawodzie zależy od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, które określa podstawa programowa kształcenia w zawodach.
W praktyce będą to najczęściej dwa egzaminy w danym zawodzie.

3. Uczeń zgłasza się do egzaminu poprzez złożenie deklaracji ( nie później

niż 4 miesiące przed datą egzaminu) do dyrektora szkoły, do której uczęszcza.

Do deklaracji dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dostosowania warunków i formy egzaminu do potrzeb ucznia/słuchacza.

4.Absolwent składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył.

5. Zdający, zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, jeżeli uzyskał:

z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz 

z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza okręgowa komisja egzaminacyjna – OKE.

6. Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez komisję okręgową.

7. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej) otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydawany przez komisję okręgową ( do odbioru w sekretariacie szkoły w ustalonym terminie).

8. Osoby, które nie zdały obydwu lub jednej części egzaminu, nie przystąpiły do egzaminu w wyznaczonym terminie lub go przerwały lub którym unieważniono egzamin, mogą ponownie przystąpić do egzaminu lub niezdanej/unieważnionej części, z tym że uczniowie (słuchacze) przystępują do egzaminu w kolejnych terminach w trakcie nauki oraz dwukrotnie po zakończeniu nauki na zasadach określonych dla absolwentów; przystąpienie po raz trzeci lub kolejny po zakończeniu nauki odbywa się na warunkach określonych dla egzaminu eksternistycznego.

9. W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się po otrzymaniu informacji

o wynikach egzaminu zawodowego.

10. Po ogłoszeniu wyników egzaminu (do 6 miesięcy) przez OKE zdający ma prawo wglądu do swojej pracy egzaminacyjnej na warunkach określonych przez dyrektora OKE (ze strony OKE należy pobrać odpowiedni wzór wniosku).

Szczegółowe informacje o egzaminie znajdują się w:

ZAWÓDKWALIFIKACJE
Technik analityk 311103CHM.03  Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
CHM.04 Wykonywanie badań analitycznych
Technik hotelarstwa 422402TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji
TG.13 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie   HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie   HGT.06 Realizacja usług w recepcji
Technik ekonomista 331403AU.35  Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
AU.36  Prowadzenie rachunkowości   EKA.04  Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej   EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404TG.07 Sporządzanie potraw i napojów
TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych   HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań   HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Technik eksploatacji portów i terminali 333106AU.33  Obsługa podróżnych w portach i terminalach
AU.34  Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach   SPL.02 Obsługa podróżnych w portach i terminalach   SPL.03 Obsługa ładunków w portach i terminalach
Technik spedytor 333108  AU.31  Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów   SPL.05 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów  

Sesje egzaminacyjne w 2022 roku

  Sesja 1: 2022 Zima (styczeń – luty 2022)  
Część pisemna11 stycznia 2022
Część praktyczna  10 stycznia  – 06 lutego 2022  
Składanie deklaracji do sekretariatu szkołydo 15 września 2021  
Ogłoszenie wyników  31 marca 2022  
Odbiór w sekretariacie świadectw i dyplomów technika27 maja 2022
  Sesja 2.: 2022 Lato (czerwiec – lipiec 2022)  
Część pisemna – formuła 201721 czerwca 2022
Część pisemna – formuła 2019termin główny: 2-7 czerwca 2022 termin dodatkowy: 22 czerwca 2022
Część praktyczna – formuła 201720 czerwca – 06 lipca 2022  
Część praktyczna – formuła 2019Termin główny: 1-19 czerwca 2022 Termin dodatkowy: 23 -29czerwca 2022
Składanie deklaracji do sekretariatu szkołydo 07 lutego 2022  
Ogłoszenie wyników  31 sierpnia 2022  
Odbiór w sekretariacie świadectw i dyplomów dla zdanych kwalifikacji07 września 2022

Egzamin zawodowy 2022

styczeń 2022

część pisemna – 11.01.2022, wt. , 60 minut

godz.10.00 – kwalifikacja:  AU.31

godz.12.00 – kwalifikacje: TG.13, TG.16, AU.36, AU.34

część praktyczna:

KlasazawódkwalifikacjaModel/ czas egzaminudataGodz.
4EH/HTechnik hotelarstwaTG.13 – obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskied 150+1010.0113.00
4EH/ETechnik ekonomistaAU.36 – prowadzenie rachunkowościdk 180+1017-18.019.00,15.00
4D, 4GTechnik żywienia
i usług gastronomicznych
TG.16- organizacja żywienia
i usług gastronomicznych
d 150+1010.0113.00
4PP  Technik eksploatacji portów i terminaliAU.34- organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów
i ładunków w portach
i terminalach
d 180+1010.0113.00
4SP, 4STechnik spedytorAU.31- Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów  d 120+1010.019.00

Deklaracje – do 15 IX 2021

Ogłoszenie wyników – 31 III 2022

Odbiór świadectw i dyplomów – 27 V 2022

Czerwiec 2022

Część pisemna:

Kwalifikacje : CHM.03, HGT.02, EKA.04, SPL.02

02 – 07.06.2022TERMIN GŁÓWNY

23.06.2022 TERMIN DODATKOWY

Część praktyczna

klasazawódkwalifikacjamodeldataGodz.
3EG/ETechnik ekonomistaEKA.04  –  Prowadzenie dokumentacji w jednostce  organizacyjnejdk 180+1008 -13.06 – termin główny 29.06 – termin dodatkowy8.00, 12.30, 17.00
3EG/G 3PG 3PGH/GTechnik żywienia i usług gastronomi-cznychHGT.02 – Przygotowanie i wydawaniedań  w 120+1001-19.06 – termin główny   29.06 – termin dodatkowy8.00, 12.00, 16.00
3R 3PRTechnik eksploatacji portów  i terminaliSPL.02 – Obsługa podróżnych w portach i terminalach  d 120+10  01.06 – termin główny 23.06 – termin dodatkowy9.00
3PATechnik analitykCHM.03- Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznychd 180+1001.06 – termin główny 23.06 – termin dodatkowy9.00

Deklaracje – do 07II 2022

Ogłoszenie wyników – 31 VIII 2022

Odbiór świadectw i dyplomów – 07IX 2022

Wykaz materiałów i przyborów, z których zdający może korzystać podczas egzaminu zawodowego czerwiec 2022r.

W CZĘŚCI PISEMNEJ

  1. Długopis z czarnym tuszem
  2. Kalkulator prosty

W CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ

  1. Długopis z czarnym tuszem oraz:
l.p.kwalifikacjanazwa kwalifikacjiZdający przynosi na egzamin
1.AU.34Organizacja i prowadzenie prac związanych zprzeładunkiem i magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalachkalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka
2.AU.31Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentówkalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka    
3.TG.13Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskiekalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka    
4.TG.16Organizacja żywienia i usług gastronomicznychkalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka  
5.CHM.03Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych ipróbek do badań analitycznychkalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka  
6.SPL.02Obsługa podróżnych w portach i terminalachkalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka
7.EKA.04Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnejkalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.