EGZAMIN ZAWODOWY 2023/2024

Harmonogram szkolny:

EGZAMINU ZAWODOWEGO
czerwiec 2024 – część pisemna

dataczęśćgodzina egzaminuczas trwania egzaminu/minut/klasasalaszatnia
04.06.2024    wtorekpisemna08.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00    603G 3PG/G 3G+3PG/P 3R 3R 3AE/A    72      szatnia kl.3  

Każdy zdający:

– zgłasza się na egzamin co najmniej 60 minut przed jego rozpoczęciem w stroju odświętnym

– posiada dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport lub legitymację szkolną)

– posiada długopis z czarnym tuszem oraz dodatkowo przybory wyszczególnione w osobnym Komunikacie

Harmonogram szkolny EGZAMINU ZAWODOWEGO CZERWIEC 2024 –  część praktyczna

W CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ

datagodzina egzaminuczas trwania egzaminu/minutkwalifikacja – technikklasasalaSzatnia  
03.06.2024 poniedziałek                09:00  180+10CHM.03- technik analityk3AE/A +POPRAWKI4750  
120+10  SPL.02 – technik eksploatacji portów
i terminali  
3PG/P4140  
3R  5551  
5853
120+10SPL.05 -technik spedytorPOPRAWKI5551
150 + 10HGT.12 – technik żywienia i usług gastronomicznychPOPRAWKI2725
13:00150+10SPL.03 – technik eksploatacji portów
i terminali  
POPRAWKI2725
05.06.202308:00      120+10HGT.02 – technik żywienia i usług gastronomicznych3PG/G33szatnia pracowni gastro-nomicznej
12:003PG/G
16:003PG/G+3G
06.06.202308:003G
12:003G
16:003G
07.06.202308:003G+osoba spoza szkoły

Każdy zdający:

– zgłasza się na egzamin co najmniej 60 minut przed jego rozpoczęciem w stroju odświętnym lub

  przebiera się  w ubranie robocze, o ile jest to wymagane

– posiada dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport lub legitymację szkolną)

– posiada długopis z czarnym tuszem oraz dodatkowo przybory wyszczególnione w osobnym Komunikacie


Wykaz materiałów i przyborów, z których zdający może korzystać podczas egzaminu zawodowego czerwiec 2024 r.

W CZĘŚCI PISEMNEJ

  1. Długopis z czarnym tuszem
  2. Kalkulator prosty
  3. Zdający – obywatel Ukrainy – słownik dwujęzyczny (język polski – język ukraiński i język ukraiński – język polski)

W CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ

  1. Długopis z czarnym tuszem
  2. Zdający – obywatel Ukrainy – słownik dwujęzyczny (język polski – język ukraiński i język ukraiński – język polski) oraz:
L.p.KwalifikacjaNazwa kwalifikacjiZdający przynosi na egzamin
1.CHM.03    Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznychkalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka  
2.SPL.02Obsługa podróżnych
w portach i terminalach
kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka  
3.SPL.03Obsługa ładunków
w portach i terminalach  
kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka  
4.SPL.05Organizacja transportu oraz obsługa klientów
i kontrahentów  
kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka  
5.HGT.12Organizacja żywienia
i usług gastronomicznych
kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka  

Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.


1. Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla uczniów/absolwentów    techników.

2. Egzamin zawodowy składa się z dwóch części:

  1. część pisemna – forma testu pisemnego

b) część praktyczna – forma testu praktycznego

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest z wykorzystaniem elektronicznego sytemu w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut dla konkretnej kwalifikacji.

Liczba egzaminów w danym zawodzie zależy od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, które określa podstawa programowa kształcenia w zawodach.
W praktyce będą to najczęściej dwa egzaminy w danym zawodzie.

3. Uczeń zgłasza się do egzaminu poprzez złożenie deklaracji ( nie później

niż 4 miesiące przed datą egzaminu) do dyrektora szkoły, do której uczęszcza.

Do deklaracji dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dostosowania warunków i formy egzaminu do potrzeb ucznia/słuchacza.

4. Absolwent składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył.

5. Zdający, zdał egzamin zawodowy w danym zawodzie, jeżeli uzyskał:

z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz 

z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza okręgowa komisja egzaminacyjna – OKE.

6. Zdający, który zdał egzamin z części pisemnej i praktycznej z zakresu danej kwalifikacji otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez  okręgową komisję egzaminacyjną.

7. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej) otrzymuje dyplom zawodowy wydawany przez komisję okręgową ( do odbioru w sekretariacie szkoły w ustalonym terminie).

8. Zdający, który nie zdał egzaminu ponownie składa deklarację po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego, z zachowaniem terminu do 15 września lub do 7 lutego danego roku, w którym zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego. Jeżeli zdający otrzymał informację o wynikach egzaminu po upływie tego terminu, składa deklarację w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu, ustalonego dla danego terminu egzaminu przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Po upływie 5 lat, licząc od dnia zakończenia roku szkolnego, w którym zdający po raz pierwszy:
− przystąpił do egzaminu zawodowego i nie uzyskał z jednej lub obu części tego egzaminu wymaganej do zdania liczby punktów albo
− przystąpił do egzaminu zawodowego, którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego została unieważniona, albo
− nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego w wyznaczonym terminie zdający ten przystępuje do egzaminu zawodowego w pełnym zakresie.

9. W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się po otrzymaniu informacji

o wynikach egzaminu zawodowego.

10. Po ogłoszeniu wyników egzaminu (do 6 miesięcy) przez OKE zdający ma prawo wglądu do swojej pracy egzaminacyjnej na warunkach określonych przez dyrektora OKE (ze strony OKE należy pobrać odpowiedni wzór wniosku).

Szczegółowe informacje o egzaminie znajdują się

– w informatorach www.oke.krakow.pl

– na stronie szkoły www.zsech.edu.pl w zakładce organizacja/egzamin zawodowy

– na stronie centralnej komisji egzaminacyjnej www.cke.edu.pl

– na stronie okręgowej komisji egzaminacyjnej www.oke.krakow.pl

ZAWÓDKWALIFIKACJE
Technik analityk 311103CHM.03  Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
CHM.04  Wykonywanie badań analitycznych
Technik hotelarstwa 422402HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie   HGT.06 Realizacja usług w recepcji
Technik ekonomista 331403EKA.04  Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej   EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań   HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Technik eksploatacji portów i terminali 333106SPL.02 Obsługa podróżnych w portach i terminalach   SPL.03 Obsługa ładunków w portach i terminalach
Technik spedytor 333108SPL.05 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów  

Sesje egzaminacyjne w 2024 roku

  Sesja 2. LATO 2024  
Część pisemna      termin główny: 4-10 czerwca 2024 r. termin dodatkowy: 27 czerwca 2024 r.
Część praktycznaTermin główny: 3-19 czerwca 2024 r. Termin dodatkowy: 28 czerwca 2024 r.
Składanie deklaracji do sekretariatu szkołydo 07 lutego 2024 r.  
Ogłoszenie wyników  30 sierpnia 2024 r.  
Odbiór w sekretariacie certyfikatów i dyplomów zawodowych09 września 2024 r.

Czerwiec 2024

Część pisemna:

Kwalifikacje : CHM.03,  HGT.02, SPL.02

04 – 10.06.2024 TERMIN GŁÓWNY

27.06.2024 TERMIN DODATKOWY

Część praktyczna:

KlasaZawódKwalifikacjaModel/ czas egzaminuData – termin głównyData – termin dodatkowyGodzina
3 PG/G 3 GTechnik żywienia i usług gastronomi-cznychHGT.02 – Przygotowanie i wydawanie dań  w 120+10  3 – 19 czerwca            28 czerwca8.00, 12.00, 16.00
3 PG/P 3 RTechnik eksploatacji portów  i terminaliSPL.02 – Obsługa podróżnych w portach i terminalach  d 120+10  3 czerwca9.00
3 AE/ATechnik analitykCHM.03- Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznychd 180+103 czerwca9.00

Deklaracje – do 07 II 2024

Ogłoszenie wyników – 30 VIII 2024  

Odbiór certyfikatów i dyplomów – 09 IX 2024