EGZAMIN ZAWODOWY 2023/2024

Harmonogram szkolny:

EGZAMINU ZAWODOWEGO STYCZEŃ 2024 – część pisemna

dataczęśćgodzina egzaminuczas trwania egzaminu/minut/klasasalaszatnia
          10.01.2024            pisemna        08.00            60      5PA  72  Szatnia kl. V  
10.005PA, 5PS – 2 osoby72Szatnia kl. V  
12.00; 14.005PS72Szatnia kl. V  
16.005PGH/G7271
18.005PGH/H 5PR – 2 osoby 5PG – 2 osoby7271
11.01.2024    08.00;10.005PG72Szatnia kl. V  
12.00;14.005PR72Szatnia kl. V  

Każdy zdający:

– zgłasza się na egzamin co najmniej 60 minut przed jego rozpoczęciem w stroju odświętnym

– posiada dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport lub legitymację szkolną)

– posiada długopis z czarnym tuszem oraz dodatkowo przybory wyszczególnione w osobnym Komunikacie

Harmonogram szkolny

EGZAMINU ZAWODOWEGO

datagodzina egzaminuczas trwania egzaminu/minutkwalifikacja – technikklasasalaSzatnia  
            09.01.2024                              09:00  180+10CHM.03- analitykpoprawka4951
    120+10    SPL.05 – spedytor          5PS55    51  
5853
150+10HGT.12 – żywienia
i usług gastronomicznych
5PGH/G2725
     5PG7678
6368
      09.01.2024        13:00150+10  SPL.03 –  eksploatacji portów i terminali5PR5551
5853
4950
HGT.06 – hotelarstwa5PGH/H3029
11.01.20248:00180+10CHM.04 – analityk5PA2422
12:30
17:00
12.01.2024  8:00
12:30
17:00

Każdy zdający:

– zgłasza się na egzamin co najmniej 60 minut przed jego rozpoczęciem w stroju odświętnym lub

  przebiera się  w ubranie robocze, o ile jest to wymagane

– posiada dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport lub legitymację szkolną)

– posiada długopis z czarnym tuszem oraz dodatkowo przybory wyszczególnione w osobnym Komunikacie


Wykaz materiałów i przyborów, z których zdający może korzystać podczas egzaminu zawodowego styczeń 2024r.

W CZĘŚCI PISEMNEJ

  1. Długopis z czarnym tuszem
  2. Kalkulator prosty

W CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ

  1. Długopis z czarnym tuszem oraz:
l.p.kwalifikacjanazwa kwalifikacjiZdający przynosi na egzamin
1.  CHM.03Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznychkalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka  
2.  SPL.03Obsługa ładunków w portach i terminalach  kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka    
3.SPL.05Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów  kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka  
4.HGT.12Organizacja żywienia i usług gastronomicznych  kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka    
5.HGT.06Realizacja usług
w recepcji
kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka    

Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.


1. Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla uczniów/absolwentów    techników.

2. Egzamin zawodowy składa się z dwóch części:

  1. część pisemna – forma testu pisemnego

b) część praktyczna – forma testu praktycznego

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest z wykorzystaniem elektronicznego sytemu w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut dla konkretnej kwalifikacji.

Liczba egzaminów w danym zawodzie zależy od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, które określa podstawa programowa kształcenia w zawodach.
W praktyce będą to najczęściej dwa egzaminy w danym zawodzie.

3. Uczeń zgłasza się do egzaminu poprzez złożenie deklaracji ( nie później

niż 4 miesiące przed datą egzaminu) do dyrektora szkoły, do której uczęszcza.

Do deklaracji dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dostosowania warunków i formy egzaminu do potrzeb ucznia/słuchacza.

4. Absolwent składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył.

5. Zdający, zdał egzamin zawodowy w danym zawodzie, jeżeli uzyskał:

z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz 

z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza okręgowa komisja egzaminacyjna – OKE.

6. Zdający, który zdał egzamin z części pisemnej i praktycznej z zakresu danej kwalifikacji otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez  okręgową komisję egzaminacyjną.

7. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej) otrzymuje dyplom zawodowy wydawany przez komisję okręgową ( do odbioru w sekretariacie szkoły w ustalonym terminie).

8. Zdający, który nie zdał egzaminu ponownie składa deklarację po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego, z zachowaniem terminu do 15 września lub do 7 lutego danego roku, w którym zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego. Jeżeli zdający otrzymał informację o wynikach egzaminu po upływie tego terminu, składa deklarację w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu, ustalonego dla danego terminu egzaminu przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Po upływie 5 lat, licząc od dnia zakończenia roku szkolnego, w którym zdający po raz pierwszy:
− przystąpił do egzaminu zawodowego i nie uzyskał z jednej lub obu części tego egzaminu wymaganej do zdania liczby punktów albo
− przystąpił do egzaminu zawodowego, którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego została unieważniona, albo
− nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego w wyznaczonym terminie zdający ten przystępuje do egzaminu zawodowego w pełnym zakresie.

9. W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się po otrzymaniu informacji

o wynikach egzaminu zawodowego.

10. Po ogłoszeniu wyników egzaminu (do 6 miesięcy) przez OKE zdający ma prawo wglądu do swojej pracy egzaminacyjnej na warunkach określonych przez dyrektora OKE (ze strony OKE należy pobrać odpowiedni wzór wniosku).

Szczegółowe informacje o egzaminie znajdują się

– w informatorach www.oke.krakow.pl

– na stronie szkoły www.zsech.edu.pl w zakładce organizacja/egzamin zawodowy

– na stronie centralnej komisji egzaminacyjnej www.cke.edu.pl

– na stronie okręgowej komisji egzaminacyjnej www.oke.krakow.pl

ZAWÓDKWALIFIKACJE
Technik analityk 311103CHM.03  Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
CHM.04  Wykonywanie badań analitycznych
Technik hotelarstwa 422402HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie   HGT.06 Realizacja usług w recepcji
Technik ekonomista 331403EKA.04  Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej   EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań   HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Technik eksploatacji portów i terminali 333106SPL.02 Obsługa podróżnych w portach i terminalach   SPL.03 Obsługa ładunków w portach i terminalach
Technik spedytor 333108SPL.05 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów  

Sesje egzaminacyjne w 2024 roku

  Sesja 1. ZIMA 2024  
Część pisemnatermin główny: 10 – 15 stycznia 2024 r. termin dodatkowy: 29 stycznia 2024 r.
Część praktycznaTermin główny: 9 – 20 stycznia 2024 r. Termin dodatkowy: 30 stycznia 2024 r.
Składanie deklaracji do sekretariatu szkołydo 15 września 2024 r.  
Ogłoszenie wyników  27 marca 2024 r.  
Odbiór w sekretariacie certyfikatów  i dyplomów zawodowych24 maja 2024 r.
  Sesja 2. LATO 2024  
Część pisemna      termin główny: 4-10 czerwca 2024 r. termin dodatkowy: 27 czerwca 2024 r.
Część praktycznaTermin główny: 3-19 czerwca 2024 r. Termin dodatkowy: 28 czerwca 2024 r.
Składanie deklaracji do sekretariatu szkołydo 07 lutego 2024 r.  
Ogłoszenie wyników  30 sierpnia 2024 r.  
Odbiór w sekretariacie certyfikatów i dyplomów zawodowych09 września 2024 r.

Egzamin zawodowy 2024 styczeń 2024

Część pisemna:

Kwalifikacje : CHM.04,  HGT.06, HGT.12, SPL.03, SPL.05

10 – 15.01.2024 TERMIN GŁÓWNY

29.01.2024 TERMIN DODATKOWY

część praktyczna:

KlasaZawódKwalifikacjaModel/ czas egzaminuData – termin głównyData – termin dodatkowyGodzina
5PATechnik analitykCHM.04 – Wykonywanie badań analitycznychw 180+1011 -13 stycznia                    30 stycznia8.00,12.30, 17.00
5PGH/G 5PGTechnik żywienia
i usług gastronomicznych
HGT.12 – Organizacja żywienia
i usług gastronomicznych  
d 150+10   09 stycznia9.00
5PR  Technik eksploatacji portów i terminaliSPL.03 – Obsługa ładunków
w portach i terminalach  
d 150+10   09 stycznia13.00
5PSTechnik spedytorSPL.05 – Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów  d 120+10   09 stycznia9.00
5PGH/HTechnik hotelarstwaHGT.06 – Realizacja usług w recepcjid 150+1009 stycznia13.00

Deklaracje – do 15 IX 2023

Ogłoszenie wyników – 27 III 2024 

Odbiór certyfikatów  – 08 IV 2024

Odbiór dyplomów – 24 V 2024

Czerwiec 2024

Część pisemna:

Kwalifikacje : CHM.03,  HGT.02, SPL.02

04 – 10.06.2024 TERMIN GŁÓWNY

27.06.2024 TERMIN DODATKOWY

Część praktyczna:

KlasaZawódKwalifikacjaModel/ czas egzaminuData – termin głównyData – termin dodatkowyGodzina
3 PG/G 3 GTechnik żywienia i usług gastronomi-cznychHGT.02 – Przygotowanie i wydawanie dań  w 120+10  3 – 19 czerwca            28 czerwca8.00, 12.00, 16.00
3 PG/P 3 RTechnik eksploatacji portów  i terminaliSPL.02 – Obsługa podróżnych w portach i terminalach  d 120+10  3 czerwca9.00
3 AE/ATechnik analitykCHM.03- Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznychd 180+103 czerwca9.00

Deklaracje – do 07 II 2024

Ogłoszenie wyników – 30 VIII 2024  

Odbiór certyfikatów i dyplomów – 09 IX 2024