EGZAMIN ZAWODOWY 2022/2023

Harmonogram szkolny EGZAMINU ZAWODOWEGO czerwiec 2023- część pisemna

Każdy zdający:

– zgłasza się na egzamin co najmniej 60 minut przed jego rozpoczęciem w stroju odświętnym

– posiada dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport lub legitymację szkolną)

– posiada długopis z czarnym tuszem oraz dodatkowo przybory wyszczególnione w osobnym Komunikacie

Harmonogram szkolny EGZAMINU ZAWODOWEGO CZERWIEC 2023 – część praktyczna

Każdy zdający:

– zgłasza się na egzamin co najmniej 60 minut przed jego rozpoczęciem w stroju odświętnym lub

  przebiera się  w ubranie robocze, o ile jest to wymagane

– posiada dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport lub legitymację szkolną)

– posiada długopis z czarnym tuszem oraz dodatkowo przybory wyszczególnione w osobnym Komunikacie


 1. Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla uczniów/absolwentów techników.
 2. Egzamin zawodowy składa się z dwóch części:
  a) część pisemna – forma testu pisemnego
  b) część praktyczna – forma testu praktycznego

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest z wykorzystaniem elektronicznego sytemu w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut dla konkretnej kwalifikacji.
Liczba egzaminów w danym zawodzie zależy od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, które określa podstawa programowa kształcenia w zawodach.
W praktyce będą to najczęściej dwa egzaminy w danym zawodzie.

 1. Uczeń zgłasza się do egzaminu poprzez złożenie deklaracji ( nie później
  niż 4 miesiące przed datą egzaminu) do dyrektora szkoły, do której uczęszcza.
  Do deklaracji dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dostosowania warunków i formy egzaminu do potrzeb ucznia/słuchacza.
 2. Absolwent składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył.
 3. Zdający, zdał egzamin zawodowy w danym zawodzie, jeżeli uzyskał:
 • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz
 • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
  Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza okręgowa komisja egzaminacyjna – OKE.
 1. Zdający, który zdał egzamin z części pisemnej i praktycznej z zakresu danej kwalifikacji otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną.
 2. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej) otrzymuje dyplom zawodowy wydawany przez komisję okręgową ( do odbioru w sekretariacie szkoły w ustalonym terminie).
 3. Zdający, który nie zdał egzaminu ponownie składa deklarację po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego, z zachowaniem terminu do 15 września lub do 7 lutego danego roku, w którym zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego. Jeżeli zdający otrzymał informację o wynikach egzaminu po upływie tego terminu, składa deklarację w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu, ustalonego dla danego terminu egzaminu przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
  Po upływie 5 lat, licząc od dnia zakończenia roku szkolnego, w którym zdający po raz pierwszy:
  − przystąpił do egzaminu zawodowego i nie uzyskał z jednej lub obu części tego egzaminu wymaganej do zdania liczby punktów albo
  − przystąpił do egzaminu zawodowego, którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego została unieważniona, albo
  − nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego w wyznaczonym terminie zdający ten przystępuje do egzaminu zawodowego w pełnym zakresie.
 4. W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się po otrzymaniu informacji
  o wynikach egzaminu zawodowego.
 5. Po ogłoszeniu wyników egzaminu (do 6 miesięcy) przez OKE zdający ma prawo wglądu do swojej pracy egzaminacyjnej na warunkach określonych przez dyrektora OKE (ze strony OKE należy pobrać odpowiedni wzór wniosku).

Szczegółowe informacje o egzaminie znajdują się:

 • w informatorach www.oke.krakow.pl
 • na stronie szkoły www.zsech.edu.pl w zakładce organizacja/egzamin zawodowy
 • na stronie centralnej komisji egzaminacyjnej www.cke.edu.pl
 • na stronie okręgowej komisji egzaminacyjnej www.oke.krakow.pl

ZAWÓDKWALIFIKACJE
Technik analityk 311103CHM.03  Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
CHM.04  Wykonywanie badań analitycznych
Technik hotelarstwa 422402HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie   HGT.06 Realizacja usług w recepcji
Technik ekonomista 331403EKA.04  Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej   EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań   HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Technik eksploatacji portów i terminali 333106SPL.02 Obsługa podróżnych w portach i terminalach   SPL.03 Obsługa ładunków w portach i terminalach
Technik spedytor 333108SPL.05 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów  

Sesje egzaminacyjne w 2023 roku

  Sesja 1. ZIMA 2023  
Część pisemnatermin główny: 10 – 14 stycznia 2023 r. termin dodatkowy: 30 stycznia 2023 r.
Część praktycznaTermin główny: 9 – 21 stycznia 2023 r. Termin dodatkowy: 31 stycznia 2023 r.
Składanie deklaracji do sekretariatu szkołydo 15 września 2023 r.  
Ogłoszenie wyników  31 marca 2023 r.  
Odbiór w sekretariacie certyfikatów  i dyplomów zawodowych26 maja 2023 r.

  Sesja 2. LATO 2023  
Część pisemna      termin główny: 2-7 czerwca 2023 r. termin dodatkowy: 28 czerwca 2023 r.
Część praktycznaTermin główny: 1-18 czerwca 2023 r. Termin dodatkowy: 29 czerwca 2023 r.
Składanie deklaracji do sekretariatu szkołydo 07 lutego 2023 r.  
Ogłoszenie wyników  31 sierpnia 2023 r.  
Odbiór w sekretariacie certyfikatów i dyplomów zawodowych08 września 2023 r.

Egzamin zawodowy 2023
styczeń 2023

Część pisemna:
Kwalifikacje
: CHM.04, HGT.12, EKA.05, SPL.03, SPL.05
10 – 14.01.2023 TERMIN GŁÓWNY
30.01.2023 TERMIN DODATKOWY

KlasaZawódKwalifikacjaModel/ czas egzaminuData – termin głównyData – termin dodatkowyGodzina
4ATechnik analitykCHM.04 – Wykonywanie badań analitycznychw 180+1012 -14 stycznia31 stycznia8.00,12.30, 17.00
4EG/ETechnik ekonomistaEKA.05 – Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych  dk 180+1016 -19 stycznia31 stycznia8.00,12.30, 17.00
4EG/GTechnik żywienia
i usług gastronomicznych
HGT.12 – Organizacja żywienia
i usług gastronomicznych  
d 150+10   09 stycznia31 stycznia9.00
4R  Technik eksploatacji portów i terminaliSPL.03 – Obsługa ładunków
w portach i terminalach  
d 150+10   09 stycznia31 stycznia13.00
4STechnik spedytorSPL.05 – Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów  d 120+10   09 stycznia31 stycznia9:00

Deklaracje – do 15 IX 2022
Ogłoszenie wyników – 31 III 2023
Odbiór certyfikatów – 07 IV 2023
Odbiór dyplomów – 26 V 2023


Czerwiec 2023

Część pisemna:
Kwalifikacje
: CHM.03, HGT.02, HGT.03, SPL.02
02 – 07.06.2023 TERMIN GŁÓWNY
28.06.2023 TERMIN DODATKOWY
Część praktyczna:

KlasaZawódKwalifikacjaModel/ czas egzaminuData – termin głównyData – termin dodatkowyGodzina
4PGH/HTechnik hotelarstwaHGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie  d 150+101 czerwca29 czerwca9.00
3 G 3ŻTechnik żywienia i usług gastronomi-cznychHGT.02 – Przygotowanie i wydawanie dań  w 120+101 – 18 czerwca29 czerwca8.00, 12.00, 16.00
3 R 3 PTechnik eksploatacji portów  i terminaliSPL.02 – Obsługa podróżnych w portach i terminalach  d 120+10  1 czerwca29 czerwca9.00
3 ATechnik analitykCHM.03Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznychd 180+101 czerwca29 czerwca9.00

Deklaracje – do 07 II 2023
Ogłoszenie wyników – 31 VIII 2023
Odbiór certyfikatów i dyplomów – 08 IX 2023


Wykaz materiałów i przyborów, z których zdający może korzystać

podczas egzaminu zawodowego

czerwiec 2023 r.

W CZĘŚCI PISEMNEJ

 1. Długopis z czarnym tuszem
 2. Kalkulator prosty
 3. Zdający – obywatel Ukrainy – słownik dwujęzyczny (język polski – język ukraiński i język ukraiński – język polski)

W CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ

 1. Długopis z czarnym tuszem
 2. Zdający – obywatel Ukrainy – słownik dwujęzyczny (język polski – język ukraiński i język ukraiński – język polski) oraz:
l.p.kwalifikacjanazwa kwalifikacjiZdający przynosi na egzamin
1.AU.31Organizacja transportu oraz obsługa klientów
i kontrahentów
kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka        
2.T.15Organizacja żywienia
i usług gastronomicznych
kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka        
3.CHM.03Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznychkalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka          
4.SPL.02Obsługa podróżnych
w portach i terminalach
kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka        
5.SPL.03Obsługa ładunków
w portach i terminalach    
kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka  
6.SPL.05Organizacja transportu oraz obsługa klientów
i kontrahentów  
kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka  
7.HGT.03Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie  kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka  
8.HGT.12Organizacja żywienia
i usług gastronomicznych    
kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka  
9.EKA.05Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
i gospodarki finansowej jednostekorganizacyjnych
kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka  

Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.