Regulamin konkursu:
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Celem Konkursu jest zainteresowanie jak największej grupy osób różnymi obliczami
  matematyki. Konkurs jest skierowany do osób, które potrafią spojrzeć na Królową Nauk
  oczyma wyobraźni i uwiecznić swoje myśli na fotografii a także ma na celu: rozwijanie pasji
  i zainteresowań matematycznych oraz fotograficznych; rozwijanie kreatywności uczestników
  konkursu, inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie matematyki i fotografii;
  kształcenie umiejętności łączenia treści matematycznych z otaczającym światem, w
  szczególności z wybranym zawodem.
 2. Konkurs rozpoczyna się 1 marca 2023r. i trwa do 31 marca 2023r.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 kwietnia 2023r.
 4. Dostarczenie prac na Konkurs oznacza akceptację jego regulaminu.
  II. UCZESTNICY
  Konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno – Chemicznych, którzy
  łączą zainteresowania matematyczne ze zdolnościami fotograficznymi.
  III. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC I ZGŁASZANIE ICH
 5. Praca konkursowa składa się z fotografii cyfrowej oraz opisu.
 6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
 7. Fotografie mogą być wykonane w dowolnej technice, plik cyfrowy należy zapisać w
  formacie jpg, jpeg albo png według wzoru: klasa_Nazwisko_Imię np. 4AE_Kowalski_Jan.
  Maksymalny rozmiar pliku graficznego 1MB.
 8. Przy obróbce zdjęcia konkursowego dopuszcza się zastosowanie korekty tonacji, kontrastu,
  konwersje do czerni-bieli, kadrowanie oraz drobny retusz.
 9. W Konkursie mogą brać udział tylko te prace, które nie były nigdzie publikowane ani
  zgłoszone do innych konkursów, a pomysł zdjęcia nie został zapożyczony.
 10. Uczestnik, przystępując do Konkursu, oświadcza, że jest autorem zdjęcia.
 11. Fotografie mogą dotyczyć: obiektów i pojęć matematycznych spośród symetria, kula,
  sześciokąt, parabola, proporcja, funkcja logarytmiczna, jednokładność, podzbiór,
  pierścień kołowy, albo praw, zasad, prawidłowości matematycznych takich, jak twierdzenie
  Talesa, prosta styczna do okręgu, potęgowanie, ciąg Fibonacciego.
 12. Opis zdjęcia należy zamieścić w pliku tekstowym w formacie txt, rtf albo docx (doc)
  o nazwie według wzoru klasa_Nazwisko_Imię np. 4AE_Kowalski_Jan.
 13. W opisie należy podać:
   tytuł zdjęcia,
   jakie pojęcie matematyczne zostało przedstawione na zdjęciu,
   w jakim zawodzie uczestnik konkursu dostrzegł dany aspekt matematyki,
   na czym polega ten związek.
 14. Pracę konkursową należy wysłać poprzez MS Teams do p. Eweliny Nowakowskiej lub
  p. Renaty Ryś w terminie do 31 marca 2023r.
 15. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
  osobowych przez organizatora w celach dydaktycznych, Internecie oraz prasie, wystawie
  prac.
  IV. KRYTERIA OCENY
  Zgodność z tematyką, walory estetyczne, pomysłowość i oryginalność, ciekawe ujęcie i
  nawiązanie do tematu, opis matematyczny zagadnienia.
  V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
 16. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 kwietnia 2023r. .
 17. Prace dostarczone na konkurs zostaną ocenione przez Jury, w skład którego wejdą
  organizatorzy konkursu oraz zaproszeni goście. Organizatorzy przewidują atrakcyjne
  nagrody. Przewiduje się również wyróżnienia i dyplomy uczestnictwa w konkursie dla
  uczniów.
  VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 18. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania
  przyczyny.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymogów
  regulaminu.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu w
  prasie, Internecie i katalogu w celach promocji konkursu.
 22. Wszystkie dostarczone prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.
 23. Dostarczenie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez
  autorów lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów. Uczestnik
  oświadcza, że jest autorem nadesłanych prac oraz, że posiada do nich pełne prawa autorskie.
  VII. OSOBY ODPOWIEDZIALNE
  Ewelina Nowakowska, Renata Ryś
  Arkadiusz Hejmo – pomoc dla uczniów w zakresie zapisu zdjęcia w odpowiednim formacie.

Zapraszamy do udziału i życzymy ciekawych pomysłów!