ZARZĄDZENIE nr 7/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini z dnia 10 października 2019 r. (ZSE-CH-010-1/19) w sprawie wprowadzenia Instrukcji udostępniania informacji publicznych na terenie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 Września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
§ 1. Każdy ma prawo dostępu do informacji publicznej na zasadach określonych z niniejszej instrukcji.
§ 2. 1. Prawo do informacji publicznej obejmuje prawo do:

1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej, w takim zakresie w jakim jest to istotne dla interesu publicznego;

2) informacji o statusie prawnym lub formie prawnej;

3) informacji o przedmiocie działalności i kompetencjach organów;

4) informacji o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;

5) informacje o majątku, którym dysponuje jednostka oświatowa;

6) informacje o zasadach i trybie działania organów.


§ 3. 1. Nie udziela się dostępu do:

1) informacji chronionych ze względu na prywatność osoby fizycznej;

2) informacji niejawnych;

3) informacji chronionych ze względu na tajemnicę jednostki;

4) informacji zawierających dane osobowe, chyba, że po uprzednim zanonimizowaniu;

5) informacji stanowiących tajemnicę skarbową;

6) informacji stanowiących tajemnicę statystyczną.
§ 4. 1. Udostępnianie informacji publicznej, znajdującej się w posiadaniu Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini następuje poprzez:
1) ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini
2) udostępnianie na wniosek zainteresowanego (pisemny);
3) wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnodostępnych w placówce tj. tablicy ogłoszeń w holu na parterze.

 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP Zespołu Szkół Ekonomiczno-
  Chemicznych jest udostępniania na wniosek.
 2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1.
  § 5. 1. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej mogą być wnoszone pisemnie lub
  drogą elektroniczną.
 3. Wnioski niezawierające imienia i nazwiska lub nazwy instytucji oraz adresu wnioskodawcy,
  jeżeli nie ma możliwości ustalenia tego adresu pozostawia się bez rozpoznania.
  § 6. 1. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej rozpatruje się „ bez zbędnej zwłoki”, nie
  później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego wpływu.
 4. Informacje udostępniane są w sposób i formie wskazanej we wniosku.
 5. Jeżeli informacja publiczna nie może być z przyczyn technicznych udostępniona w sposób
  lub w formie określonych w ust.1, szkoła w terminie 14 dni informuje wnioskodawcę
  o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji, zgodnie z wnioskiem
  z jednoczesnym wskazaniem innej formy lub sposobu. Jeżeli wnioskodawca w terminie 14 dni
  od dnia otrzymania powiadomienia o możliwych sposobach i formach udostępnienia informacji
  nie złoży pisemnego wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej
  w powiadomieniu, postepowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.
 6. W razie niemożności załatwienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej w terminie
  14 dni od daty złożenia wniosku, organ rozpatrujący wniosek informuje pisemnie
  wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i o terminie udostępnienia informacji, nie dłuższym
  jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 7. W przypadku, gdy wnioskodawca zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji
  publicznej, które nie zostaną zakwalifikowane jako informacje publiczne lub, gdy organ takich
  informacji nie posiada, organ zobowiązany do udostępnienia informacji powiadamia
  wnoszącego, iż jego wniosek nie znajduje podstaw w przepisach prawa. W tym wypadku nie
  mają zastosowania przepisy o odmowie udostępniania informacji, a więc nie stosuje się formy
  decyzji administracyjnej. Wnioskodawcę informuje się w zwykłej formie korespondencyjnej.
 8. Odmowa udostępnienia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.
 9. Osobie/instytucji, której odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na
  wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do
  prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna,
  przysługuje prawo wniesienia powództwa do Sądu Administracyjnego, właściwego ze względu
  na siedzibę placówki.
  § 7. Wnioskodawca nie musi wykazywać interesu prawnego, gdy wnioskuje o informację
  publiczną, z zastrzeżeniem § 8.

§ 8. 1. W przypadku, gdy udostępnienie informacji o którą wnosi wnioskodawca wymaga
dokonania analiz, zestawień statystycznych, badań lub innych czynności administracyjnych
tzn. przygotowania informacji przetworzonej, organ zobowiązany do jej udzielenia ma prawo:
1) wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wykazanie istotnego interesu
publicznego uzasadniającego żądanych informacji oraz wskazania w terminie 14 dni w jaki
sposób wnioskodawca zamierza wykorzystać żądane informacje publiczne;
2) dokonać oceny szczególnej istotności dla interesu publicznego, przedstawionej
przez wnioskodawcę;
3) w przypadku braku istnienia przesłanki ustawowej, organ odmawia udostępnienia informacji
w formie decyzji administracyjnej.
§ 9. Instrukcja obowiązuje od dnia 10 października 2019 r.

WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNE
J