Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.zsech.edu.pl.
Data publikacji aplikacji: 2015-09-30.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-03-26.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
• Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
• Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
• Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
• Brak informacji wskazującej położenie podstrony – tzw. ścieżka okruszków (ang. breadcrumbs)
• Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
• Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
• Mogą istnieć podstrony serwisu o takich samych tytułach.
• Strona nie dostosowuje się do szerokości ekranu urządzenia, na którym jest wyświetlana.
Wyłączenia:
• Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
• Wersję kontrastową.
• Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-04. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest wicedyrektor szkoły Ewa Starczynowska, adres poczty elektronicznej sekretariat@zsech.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 61 21 185 lub wysyłając sms-a na nr tel. 690-664-718. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji tp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

.

Dostępność architektoniczna

1. Opis dostępności wejścia do budynku i hali sportowej.
Budynek główny Zespołu Szkół ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini przy ul. Głogowej 12, 32-540 Trzebinia
Wejście do budynku zaprojektowano od strony północnej ul. Głogowej . Parking umiejscowiony jest przed budynkiem od strony wejścia głównego. Drugi parking znajduje się za budynkiem szkoły (wjazd od ulicy Głogowej).

Hala sportowa Zespołu Szkół ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini przy ul. Głogowej 12, 32-540 Trzebinia

Wejście do hali zaprojektowano od strony południowej ul. Głogowej. Parking umiejscowiony jest przed budynkiem głównym szkoły. Drugi parking znajduje się za budynkiem szkoły (wjazd od ulicy Głogowej).

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
W budynku istnieją 3 kondygnacje:
• Poziom -1, gdzie znajduje się biblioteka, 2 sale lekcyjne, szatnie dla uczniów,
• parter, gdzie znajduje się portiernia, 3 pracownie do zajęć praktycznych, toaleta dla uczniów i personelu, sklepik szkolny oraz sale lekcyjne,
• I piętro, gdzie znajdują się sekretariat i gabinet dyrektora, gabinet wicedyrektorów i kierownika kształcenia praktycznego, pokój nauczycielski, gabinet księgowości, kadry, sale lekcyjne oraz toalety dla uczniów i personelu szkoły,
• II piętro, gdzie znajdują się sale lekcyjne, gabinet pedagoga, gabinet higienistki oraz toalety dla uczniów,
Każda kondygnacja w budynku szkolnym jest połączona dwoma klatkami schodowymi niedostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do wszystkich wejść do budynku szkoły prowadzą schody bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych.

W hali sportowej istnieją 2 kondygnacje:

  • parter, gdzie znajduje się hol, duża sala gimnastyczna, dwie szatnie z natryskami, toalety dla uczniów, toaleta dla osób niepełnosprawnych, zaplecze dla nauczycieli z szatnią i toaletą, pomieszczenie gospodarcze oraz kotłownia,
  • I piętro, gdzie znajduje się hol, mała sala gimnastyczna, toaleta dla uczniów, szatnia z natryskami.

Kondygnacje hali sportowej połączone są schodami niedostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do wejścia do hali sportowej prowadzą schody oraz platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Budynek szkolny oraz hala sportowa nie posiadają windy. Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.
W budynku szkoły i budynku hali sportowej nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Na parkingu przy wejściu głównym znajduje się 1 miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się w pobliżu wejścia do budynku i jest specjalnie oznaczone.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.
6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak dostępnych pracowników znających język migowy.