Załącznik do Uchwały Nr XIII/84/2007 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz  warunki i sposób ich przyznawania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Chrzanowski.

Regulamin

określający rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz  warunki i sposób ich przyznawania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Chrzanowski.

§ 1.

 1. Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną wspomagają ekonomicznie nauczycieli w ponoszonych przez nich kosztach leczenia.
 2. Pomoc zdrowotna o której mowa w ust 1 jest przyznawana w formie zasiłku pieniężnego.

§ 2.

 1. Ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną mogą korzystać:
  1. nauczyciele zatrudnieni w szkole lub placówce,
  1. nauczyciele emeryci i renciści – zwani dalej „nauczycielami” niezależnie od daty przejścia na rentę lub emeryturę.

§ 3.

 1. Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną każdorazowo określane są w uchwale budżetowej powiatu chrzanowskiego.
 2. Środki o których mowa w ust 1 są zabezpieczane w planach finansowych szkół i placówek oświatowych

§ 4.

 1. Dysponentami środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli są dyrektorzy poszczególnych szkół i placówek.
 2. Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej:
  1. powołuje komisję do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o przyznanie pomocy zdrowotnej.
  1. przyznaje pomoc zdrowotną
  1. zapewniają obsługę ekonomiczno-administracyjną związaną z bieżącym załatwieniem spraw związanych z pomocą zdrowotną jak również z przechowywaniem dokumentacji.

§ 5.

W skład komisji o której mowa w § 4 ust 2 pkt a wchodzą:

 1. przedstawiciel dyrekcji jako przewodniczący komisji
  1. dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej
  1. po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych zrzeszającej nauczycieli, działających w szkole/placówce

§ 6

 1. Dokonując oceny wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej bierze się w szczególności pod uwagę:
  1. wpływ schorzenia na wykonywanie zawodu nauczyciela – w pierwszej kolejności i niezależnie od wcześniej udzielonej pomocy, pomoc zdrowotna powinna być udzielana w przypadku schorzeń gardła, oczu i tzw. „chorób zawodowych” czynnych nauczycieli.
  1. wysokość poniesionych kosztów leczenia.
  1. okoliczności związane z chorobą (m.in. przewlekła choroba, konieczne dalsze leczenie, przeprowadzanie badań i zabiegów medycznych, konieczność stosowania specjalnej diety, stałe przyjmowanie lekarstw, konieczność zastosowania specjalistycznego sprzętu, protez, środków opatrunkowych itp., koszty związane z dojazdem do specjalistów, zapewnienie dodatkowej opieki dla chorego).
  1. sytuację rodzinną (m.in. choroba członków rodziny, wysokość dochodów na jednego członka rodziny).

§ 7

Uprawnienia do uzyskania pomocy zdrowotnej nie mają charakteru roszczeniowego.

§ 8.

Środki nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym nie przechodzą na rok następny.

§ 9.

 1. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej rozpatrywane są w miarę potrzeb co najmniej raz na pół roku.
 2. Nauczyciel ubiegający się o przyznanie pomocy zdrowotnej składa wniosek w sekretariacie szkoły/placówki.
 3. Wzór wniosku określony jest w załączniku do niniejszego Regulaminu.
 4. Decyzja o odmowie przyznania nauczycielowi zapomogi zdrowotnej musi być uzasadniona i przekazana w formie pisemnej składającemu wniosek.

§ 10.

Dyrektorzy Szkół przekazują informację o zakresie i wysokości wypłaconych środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – do organu prowadzącego oraz zakładowym organizacjom związkowym, za dany rok w terminie do końca marca roku następnego.

Załącznik do regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz  warunki i sposób ich przyznawania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Chrzanowski.

WNIOSEK – (wzór)

o przyznanie pomocy zdrowotnej

 1. Nazwisko i imię ……………………………………………………………………………………….
 2. Data urodzenia …………………………………………………………………………………………
 3. Adres zamieszkania, telefon ………………………………………………………………………
 4. Status zawodowy: nauczyciel / emeryt / rencista1 …………………………….
 5. Liczba lat pracy…………….w tym ilość lat pracy nauczycielskiej………………………..
 6. Liczba członków rodziny……… w tym na utrzymaniu wnioskodawcy………………
 7. Uzasadnienie wniosku (m.in. rodzaj schorzenia, konieczne leczenie, wysokość ponoszonych kosztów leczenia, inne okoliczności uzasadniające przyznanie pomocy zdrowotnej)

……………………………………………………………..

(czytelny podpis wnioskodawcy)

Do wniosku należy załączyć:

 1. Zaświadczenia lekarskie (lub ich kserokopie potwierdzone za zgodność w sekretariacie szkoły/placówki).
 2. Rachunki za leczenie, lekarstwa, i inne środki lecznicze. (lub ich kserokopie potwierdzone za zgodność w sekretariacie szkoły/placówki).
 3. Oświadczenie o średniej wysokości dochodów na 1 członka rodziny (na 1 miesiąc) z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku