Idąc za przykładem matematyków, poloniści ogłaszają konkurs na Mistrza Języka Polskiego roku szkolnego 2022/2023. Zmagania będą przebiegały wieloetapowo począwszy od października do kwietnia.

ZADANIE 4:

Prace w formie pisemnej na kartce A4 należny składać polonistkom do 5 kwietnia 2023 r.

ZADANIE 2:

Napisz przemówienie skierowane do osób odpowiedzialnych za przygotowanie podstawy programowej z języka polskiego, wykorzystując środki retoryczne, które wzbogacą tekst przemowy i podtrzymają zainteresowanie odbiorcy. Pod tekstem wypisz wszystkie użyte przez Ciebie środki retoryczne i nazwij je.

Kryteria oceny:

wypowiedź pisemna w formie przemówienia – wypowiedź na co najmniej 250 słów – właściwa kompozycja – poprawność rzeczowa, językowa, stylistyczna, ortograficzna i interpunkcyjna).
Prace w formie pisemnej na kartce A4 należny składać polonistom do dnia 22 grudnia 2022 r.

ZADANIE 1:

Na początek proponujemy chętnym uczniom RECENZJĘ DOWOLNIE WYBRANEJ LEKTURY OMAWIANEJ NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO.

Kryteria oceny: wypowiedź pisemna w formie recenzji – wypowiedź na co najmniej 200 słów – właściwa kompozycja – poprawność rzeczowa, językowa, stylistyczna, ortograficzna);

Prace w formie pisemnej na kartce A4 należny składać polonistom do dnia 15 listopada 2022 r.


Cele konkursu:

 1. Promowanie przedmiotów maturalnych wśród uczniów szkoły.
 2. Rozwijanie zainteresowań polonistycznych, językowych i matematycznych.
 3. Rozwijanie twórczych działań uczniów.

Regulamin Konkursu:

 1. Konkurs rozgrywany jest z przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka.
 2. Do konkursu może przystąpić każdy uczeń naszej szkoły.
 3. Uczestnik konkursu wybiera jeden, dwa lub trzy przedmioty konkursowe.
 4. Konkurs rozgrywany jest przez okres sześciu miesięcy w dwóch etapach:
  etap I od 15-go października do 15-go stycznia, etap II od 15-go lutego do 15-go maja.
 5. Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań z przedmiotów konkursowych i uzyskaniu jak najlepszego wyniku za rozwiązanie. Rozwiązania zadań będą punktowane od 0 punktów do 50 punktów.
 6. Zadania konkursowe będą publikowane na stronie szkoły, każdego 15-go dnia miesiąca konkursowego.
 7. Rozwiązania zadań, każde na oddzielnej kartce, uczestnik konkursu oddaje do swojego nauczyciela, przy czym nieprzekraczalnym terminem oddania rozwiązań jest 15-ty dzień kolejnego miesiąca.
 8. Rozwiązania nieautorskie, powielone (w całości bądź w części), klonowane itp. będą odrzucane.
 9. Ranking wyników w kolejnych miesiącach konkursowych będzie publikowany na stronie szkoły.
  Uczestnik może zastrzec dane osobowe tylko do wiadomości Komisji Konkursowej i występować pod wybranym przez siebie nickiem.
 10. Nagrody będą przyznawane w każdym z przedmiotów konkursowych osobno.
  1. Za zwycięstwo w I lub II etapie – piątka z przedmiotu konkursowego.
  2. Za zwycięstwo w konkursie – szóstka z przedmiotu konkursowego, tytuł odpowiednio Mistrza Języka Polskiego, Master of English lub Mistrza Matematyki oraz nagrody rzeczowe.

Zapraszamy do udziału!