Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora nr 0211/14/2019

Procedury wewnętrzne określające warunki organizacji dopłat do biletów miesięcznych dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini”

Rozdział 1

§ 1

Warunki udzielania dopłat

 1. Refundacja przysługuje uczniom, którzy za miesięczny bilet dojazdu do szkoły (z miejsca zamieszkania) środkami komunikacji publicznej płacą ponad 60,00 zł. Refundacja dotyczy również dojazdu z miejsca zamieszkania na praktyki.
 2. Wysokość refundacji stanowi kwota nadwyżki od 60,00 zł za zakupiony bilet miesięczny, za każdy miesiąc, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
 3. Dopłaty do biletów prowadzone są w roku szkolnym od dnia 01 września do dnia 30 czerwca. Okres miesięcy wakacyjnych lipiec i sierpień nie jest refundowany.
 4. Refundacja następuje na podstawie złożonego wniosku (załącznik nr 1) i dołączonych biletów miesięcznych, faktur, rachunków, paragonów, innych zaświadczeń od przewoźników. Dokumenty muszą zawierać imię i nazwisko ucznia, kwotę oraz trasę przejazdu.
 5. Wniosek składa do dyrektora szkoły pełnoletni uczeń. Jeżeli uczeń jest niepełnoletni, to w jego imieniu wniosek składa jeden z rodziców lub opiekunowie prawni.
 6. Uczeń traci prawo do refundacji w następujących przypadkach:
 1. Przestaje kontynuować naukę w Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini
 2. Została mu udzielona kara nagany przez dyrektora szkoły
 3. Przekroczył liczbę 30 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach szkolnych
 4. W skutek otrzymania nagannej oceny z zachowania za I półrocze roku szkolnego

Rozdział 2

§ 2

Procedura składania i rozpatrywania wniosku

 1. Wyznacza się pracownika szkoły – starszą księgową, jako osobę odpowiedzialną za:
 1. Przyjmowanie wniosków o refundację.
 2. Przyjmowanie oryginałów, kopii biletów lub innych dokumentów potwierdzających przejazd ucznia do szkoły.
 3. Sporządzenie i przekazanie do nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora szkoły listy uczniów zakwalifikowanych do refundacji za dany miesiąc zawierającej imię i nazwisko, adres zamieszkania, kwotę biletu i kwotę refundacji, w celu sprawdzenia pod względem merytorycznym dopłaty.
 4. Po sprawdzeniu listy przez nauczyciela wg § 1 pkt 6 i zatwierdzeniu do wypłaty (podpis nauczyciela), zatwierdzona lista przekazywana jest do księgowości.
 1. Pracownik księgowości sporządza przelewy na konta. Wypłata następuje w ostatniej dekadzie miesiąca do 28 każdego miesiąca, chyba że jest to dzień wolny od pracy, w kolejnym dniu), za wyjątkiem września, gdzie refundacja nastąpi w ostatniej dekadzie miesiąca października, przyjmując datę wypłaty do 30 października). Dopuszcza się refundację biletów miesięcznych za okres od IX-XII w następnym roku kalendarzowym, przy czym bilety złożone do dnia 22 stycznia 2020 roku ujmowane są jako zobowiązanie 2019 roku a po tej dacie jako koszty 2020 roku. Zasada ta obejmuje kolejne lata.
 2. Obowiązki ucznia starającego się o dopłatę:
 1. Złożenie wniosku o refundację do osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły.
 2. Złożenie biletów lub innych dokumentów potwierdzających dojazd do szkoły do osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły.
 3. Wniosek składa się raz w roku szkolnym.
 4. Bilety lub inne dokumenty potwierdzające dojazd do szkoły uczeń składa do dnia 10 następnego miesiąca, za który ma nastąpić refundacja.