ZARZĄDZENIE nr 0161/18/2022
Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini
z dnia 09.09.2022

w sprawie: wprowadzenia „Procedur wewnętrznych określających warunki organizacji dopłat do biletów miesięcznych dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini”.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 305 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr XLIX/281/202 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 sierpnia 2022 roku

zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się „Procedury wewnętrzne określające warunki organizacji dopłat do biletów miesięcznych dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini” opracowane na podstawie Powiatowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. Tracą moc dotychczasowe procedury – załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora nr 0211/14/2019 oraz aneks nr 1 z dnia 28.09.2021 roku

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załączniki:
1 x Załącznik nr 1 – procedury organizacji dopłat do biletów miesięcznych
1 x uchwała nr XLIX/281/2022 z dnia 30.08.2022 roku.

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 0161/18/2022

„Procedury wewnętrzne określające warunki organizacji dopłat do biletów miesięcznych dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini”

Rozdział 1
§ 1
Warunki udzielania dopłat

 1. Refundacja, w maksymalnej kwocie 180 zł przysługuje uczniom, którzy za miesięczny bilet dojazdu do szkoły (z miejsca zamieszkania) środkami komunikacji publicznej płacą ponad 60,00 zł. Refundacja dotyczy również dojazdu z miejsca zamieszkania na praktyki.
 2. Wysokość refundacji, w maksymalnej kwocie 180 zł, o której mowa w ust.1, to kwota stanowiąca nadwyżkę od 60 zł, za zakupiony bilet miesięczny lub okresowy, powyżej 1 miesiąca, za każdy miesiąc, w którym uczeń uczęszcza do szkoły lub na praktyki.
 3. Dopłaty do biletów prowadzone są w roku szkolnym od dnia 01 września do dnia 30 czerwca. Okres miesięcy wakacyjnych lipiec i sierpień nie jest refundowany.
 4. Refundacja następuje na podstawie złożonego wniosku (załącznik nr 1) i dołączonych biletów miesięcznych, faktur, rachunków, paragonów, wydrukiem z telefonu, potwierdzeniem wykonania przelewu i innych zaświadczeń od przewoźników. Dokumenty muszą zawierać imię i nazwisko ucznia, kwotę oraz trasę przejazdu.
 5. Wniosek składa do dyrektora szkoły pełnoletni uczeń. Jeżeli uczeń jest niepełnoletni, to w jego imieniu wniosek składa jeden z rodziców lub opiekunowie prawni.
 6. Uczeń traci prawo do refundacji w następujących przypadkach:
  a) Przestaje kontynuować naukę w Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini
  b) Została mu udzielona kara nagany przez dyrektora szkoły
  c) Przekroczył liczbę 30 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach szkolnych
  d) W skutek otrzymania nagannej oceny z zachowania za I półrocze roku szkolnego

Rozdział 2
§ 2

Procedura składania i rozpatrywania wniosku

 1. Wyznacza się pracownika szkoły – starszą księgową, jako osobę odpowiedzialną za:
  a) Przyjmowanie wniosków o refundację.
  b) Przyjmowanie oryginałów, kopii biletów lub innych dokumentów potwierdzających przejazd ucznia do szkoły.
  c) Sporządzenie i przekazanie do nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora szkoły listy uczniów zakwalifikowanych do refundacji za dany miesiąc zawierającej imię i nazwisko, adres zamieszkania, kwotę biletu i kwotę refundacji, w celu sprawdzenia pod względem merytorycznym dopłaty.
  d) Po sprawdzeniu listy przez nauczyciela wg § 1 pkt 6 i zatwierdzeniu do wypłaty (podpis nauczyciela), zatwierdzona lista przekazywana jest do księgowości.
 2. Pracownik księgowości sporządza przelewy na konta. Wypłata następuje do końca miesiąca następującego po okresie, za który wykupiono bilet. Dopuszcza się refundację biletów miesięcznych za okres od IX-XII w następnym roku kalendarzowym, przy czym bilety złożone do dnia 22 stycznia 2023 roku ujmowane są jako zobowiązanie 2022 roku a po tej dacie jako koszty 2023 roku. Zasada ta obejmuje kolejne lata.
 3. Obowiązki ucznia starającego się o dopłatę:
  a) Złożenie wniosku o refundację do osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły.
  b) Złożenie biletów lub innych dokumentów potwierdzających dojazd do szkoły do osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły.
  c) Wniosek składa się raz w roku szkolnym.
  d) Bilety lub inne dokumenty potwierdzające dojazd do szkoły uczeń składa do dnia 10 następnego miesiąca, za który ma nastąpić refundacja.