Informacja

Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini informuje, że na podstawie Zarządzenia Dyrektora ZSE-Ch w Trzebini z dnia 26 marca 2020 r. ulega wydłużeniu do dnia 30 kwietnia 2023 r. termin składania oświadczeń o wysokości dochodów za rok ubiegły do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.


Informacja dla pracowników szkoły i byłych pracowników; emerytów i rencistów

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest dostępny do wglądu w Dziale Kadr Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini.

Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z Funduszu powinny złożyć, w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca każdego roku informację o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej  (druk do pobrania w Dziale Kadr).

Wnioski o dofinansowanie wypoczynku powinny być złożone do 15 września natomiast wnioski o pomoc finansową w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie Świąt Bożego Narodzenia powinny być złożone do dnia 30 listopada.

Warunkiem uzyskania pomocy finansowej w związku z trudną sytuacją rodzinną, osobistą i materialną osoby uprawnionej jest przedstawienie przez osobę ubiegającą się o taką pomoc wiarygodnego dokumentu potwierdzającego taką sytuację:

  1. zaświadczenie lekarskie lub inne dokumenty potwierdzające chorobę, zwiększającą wydatki, zaświadczenie potwierdzające koszty leczenia lub rachunki imienne potwierdzające zakup leków
  2. dokumenty potwierdzające zwiększone wydatki stawiające rodzinę  w trudnej sytuacji materialnej

Warunkiem uzyskania pomocy w związku z indywidualnymi zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi i długotrwałą chorobą lub śmiercią najbliższego członka rodziny (współmałżonka lub dziecka) jest przedstawienie przez osobę ubiegającą się o taką pomoc wiarygodnego dokumentu potwierdzającego taką sytuację:

  1. przypadku długotrwałej choroby – zaświadczenie lekarskie o długotrwałej (przewlekłej) chorobie
  2. w przypadku śmierci członka rodziny – kserokopie odpisu skróconego aktu zgonu
  3. w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych (kradzież, pożar, zalanie, wypadek) – odpowiednie dokumenty np. zaświadczenie odpowiedniego organu, oświadczenie ewentualnego świadka, kopia protokołu itp.

Dopłata do wypoczynku zorganizowanego  wymaga złożenia dokumentu     potwierdzającego poniesione wydatki, w którym zaznaczone jest m.in. miejsce i czas   trwania wypoczynku, liczba osób korzystających z wypoczynku oraz wysokość  poniesionego wydatku na wypoczynek.

Przez wypoczynek zorganizowany rozumie się   zorganizowany przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie wypoczynek obejmujący nocleg i wyżywienie.

Dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego jest możliwe nie częściej niż raz na rok kalendarzowy.