Informacja dla pracowników szkoły i byłych pracowników; emerytów i rencistów

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest dostępny do wglądu w Dziale Kadr Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini. Poniżej można zapoznać się z fragmentami regulaminu dotyczącymi przyznawania świadczeń.

Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z Funduszu powinny złożyć, w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia każdego roku oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej  (druk do pobrania poniżej lub w Dziale Kadr).

Terminy składania wniosków:

– trudna sytuacja materialna, zdarzenia losowe, przewlekła choroba – cały rok

– dofinansowanie wypoczynku – od dnia 1 maja do dnia 15 września

 – pomoc finansowa w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie Świąt Bożego Narodzenia – od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada

Osoba ubiegająca się o pomoc finansową (zapomogę), do wniosku o jej przyznanie obowiązana jest dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia, w związku z którym pomoc ma zostać przyznana:

 1. w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych lub klęsk żywiołowych – zaświadczenie
  z policji, zaświadczenie ze straży pożarnej lub inny dokument potwierdzający zdarzenie;
 2. w przypadku długotrwałej choroby – zaświadczenie lekarskie o długotrwałej i  przewlekłej chorobie oraz rachunki/faktury potwierdzające wydatki na leczenie;
 3. w przypadku śmierci najbliższego członka rodziny – akt zgonu (do wglądu).

Podstawą przyznania dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego  jest dołączenie do wniosku dokumentu (faktury VAT, rachunku, dowodu wpłaty KP, przelewu bankowego, przekazu pocztowego), który zawiera co najmniej:

 • nazwę i adres podmiotu prowadzącego działalność w zakresie organizacji wypoczynku, na rzecz którego została dokonana wpłata (należy zwrócić się z zapytaniem do usługodawcy czy świadczy usługi w zakresie organizacji wypoczynku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub czy zajmuje się statutowo tego typu działalnością);
 • formę wypoczynku (np. wczasy, kolonie, obóz lub zimowisko);
 • termin wypoczynku;
 • imię i nazwisko osoby korzystającej ze zorganizowanej formy wypoczynku;
 • imię i nazwisko osoby dokonującej zapłaty;
 • kwotę i datę dokonania zapłaty.

Dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego jest możliwe nie częściej niż raz na rok kalendarzowy.

UWAGA! Najwyższym progiem dochodowym (dochód miesięczny na jedną osobę), zwalniającym z ujawniania dochodu w składanym oświadczeniu o sytuacji rodzinnej i finansowej, jest najniższe wynagrodzenie w gospodarce ustalone na dzień 1 stycznia danego roku).

WYCIĄGI Z REGULAMINU ZFŚS:

Osoby uprawnione:

Zasady przyznawania świadczeń:

Dofinansowanie wypoczynku:

Pomoc finansowa:

Klauzula informacyjna