Egzamin maturalny 2021 (nowa formuła)

Egzamin maturalny – informacje ogólne

Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na część pisemną egzaminu należy zgłosić się pół godziny przed podaną godziną egzaminu. Zdający musi okazać dokument stwierdzający tożsamość (z aktualnym zdjęciem). Do sali egzaminacyjnej nie można wnosićżadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani z nich w tej sali korzystać. Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE.

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:

 • w części ustnej:
 • język polski,
 • język obcy (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
 • w części pisemnej:
 • język polski,
 • matematykę,
 • język obcy – ten sam co w części ustnej,
 • jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym (język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna).

Absolwent może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.

 

Niezgłoszenie się na egzamin z przyczyn losowych lub zdrowotnych (termin dodatkowy)

Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym. Egzamin pisemny odbędzie się w dniach od 1 do 16 czerwca 2021 r.Egzamin ustny odbędzie się w dniachod 7 do 12czerwca 2021r.

Egzamin w terminie poprawkowym

Do egzaminu w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:

 • przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ
 • przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i egzamin ten nie został mu unieważniony.
 • złożył do 12.07.2021 r. oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

Egzamin w terminie poprawkowym w części ustnej przeprowadzony odbędzie się w dniach 23 – 24 sierpnia 2021 r., a w części pisemnej 24 sierpnia 2021 r.

 

Warunki zdania egzaminu

Absolwent zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Na zdanie egzaminu maturalnego nie  mają wpływu wyniki egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe. Dla tych egzaminów nie ma ustalonego progu zaliczenia egzaminu.

 

Termin ogłoszenia wyników i odbiór świadectw –5 lipca 2021r./10 września 2021r.

Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb zdających

 

Dostosowanieformy przeprowadzenia egzaminu polega na polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności absolwenta, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność. Arkusze w dostosowanej formie są przygotowywane dla zdających z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, słabosłyszących, niesłyszących, słabowidzących, niewidomych, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego polega między innymi na:

 • wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych (np. komputera),
 • przedłużeniu czasu trwania egzaminu,
 • zapewnieniu pomocy nauczyciela wspomagającego.

Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanego ze względu na niepełnosprawność,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne,
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza,
 • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

Dokumenty te zdający przedkłada dyrektorowi szkoły razem z deklaracją do 28września 2020 r.(dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 2021 r.).

Ważne terminy:

Termin Działanie
do 28 września 2020 r. złożenie deklaracji wstępnej
do 7 lutego 2021 r. złożenie deklaracji ostatecznej
4 – 20 maja 2021 r. przeprowadzenie części pisemnej egzaminu w terminie głównym
7–20 maja 2021 r. przeprowadzenie części ustnej egzaminu z języka polskiego, języków obcych nowożytnych
1–16 czerwca 2021 r przeprowadzenie egzaminu w terminie dodatkowym w części pisemnej
7–12 czerwca 2021 r. przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków obcych nowożytnych w terminie dodatkowym
5 lipca 2021 r ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego
do 12 lipca 2021 r złożenie pisemnych oświadczeń absolwentów o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym
24 sierpnia 2021 r. przeprowadzenie części pisemnej egzaminu w terminie poprawkowym
23–24 sierpnia 2021 r. przeprowadzenie części ustnej egzaminu w terminie poprawkowym
10 września 2021 r przekazanie absolwentom świadectw dojrzałości i informacji o wynikach egzaminu maturalnego po sesji poprawkowej

Zmiany w egzaminie maturalnym przeprowadzanym w 2021 r.

1)Egzamin maturalny przeprowadza się na podstawie wymagań egzaminacyjnych. Wymagania te stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych.

2) Egzamin maturalny składa się tylko z części pisemnej.

3)Nie przeprowadza się egzaminu maturalnego w części ustnej. Wyjątkowo do części ustnej egzaminu maturalnego będą mogli przystąpić absolwenci, którzy:

a) aplikują na uczelnię zagraniczną i w postępowaniu rekrutacyjnym są zobowiązani przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego,

b) są zobowiązani przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

4) Absolwent nie ma obowiązku przystąpieniado części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego.

5) W roku szkolnym 2020/2021 absolwenci zdają egzamin maturalny i uzyskują świadectwo dojrzałości, jeżeli otrzymali z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.