Egzamin maturalny 2023 r.

Egzamin maturalny – informacje ogólne

Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy, więc uczeń/absolwent wypełnia deklarację zgłoszenia do egzaminu i składa ją do dyrektora szkoły:

 • deklaracja wstępna – do 30 września 2022 r.
  • deklaracja ostateczna – do 7 lutego 2023 r.

Zdający może złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2023 r. w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej. Zdający składa deklarację tylko w jednej z tych postaci. E-deklarację zdający może wypełnić i złożyć w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU) na stronie internetowej: www.wyniki.edu.pl. Logowanie do ZIU jest możliwe przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły lub dyrektora OKE lub przy użyciu profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej.

W 2023 r. egzamin maturalny składa się z części pisemnej orazczęści ustnej.

Absolwent zdaje obowiązkowo – w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym  z następujących przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny

Absolwent zdaje obowiązkowo – w części ustnej – dla których nie określa się poziomu  z następujących przedmiotów:

 • język polski
 • język obcy nowożytny

Aby w 2023 r. uzyskać świadectwo dojrzałości, absolwent obowiązkowo przystępuje również do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski), biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Absolwent może ponadto przystąpić do egzaminu z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych spośród ww.

W 2023 r. do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego nie musi przystąpić absolwent 4-letniego technikum z lat 2006–2023, jeżeli posiada dokumenty poświadczające uzyskanie dyplomu zawodowego na poziomie technika.

Uczeń taki do 20 kwietnia 2023 r. musi złożyć pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.

Warunki zdania egzaminu

Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli  z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej oraz pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części  pisemnej egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.Na zdanie egzaminu maturalnego nie mają wpływu wyniki egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe. Dla tych egzaminów nie ma ustalonego progu  zaliczenia egzaminu.

Niezgłoszenie się na egzamin z przyczyn losowych lub zdrowotnych

Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym. Termin sesji czerwcowej: od 1 do 19 czerwca 2023 r.

Egzamin w terminie poprawkowym

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:

 • przystąpił do wszystkich egzaminów obowiązkowych,
 • przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym,
 • żaden z egzaminów nie został mu unieważniony,
 • nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego,
 • złożył nie później niż 14.07.2023 r. oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

Harmonogram egzaminów w terminie poprawkowym:

– część pisemna – 22 sierpnia 2023 r. (wtorek) o godz. 9.00

– część ustna – 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek).

Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb zdających

Dostosowanie to może polegać na:

 • przygotowaniu odrębnych arkuszy,
 • wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego (np. komputera),
 • przedłużeniu czasu trwania egzaminu,
 • zapewnieniu pomocy nauczyciela wspomagającego.

Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza,
 • opinia PPP o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

Dokumenty te zdający przedkłada dyrektorowi szkoły razem z deklaracją do 30września 2022.

Ważne terminy:

do 30 września 2022 r. – złożenie deklaracji wstępnejoraz dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb zdających.

7 lutego 2023 r. – ostateczny termin złożenia deklaracji.

Egzaminy pisemne w terminie głównym:

–część pisemna:od 4do 23 maja 2023 r.

4 maja – język polski

5 maja –język angielski

8 maja – matematyka

– część ustna: od 10 do 23 maja 2023 r.

Egzaminysą przeprowadzane w szkole według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Egzaminy w terminie dodatkowym – od 1 do 19 czerwca 2023 r.

Egzamin w terminie poprawkowym:

– część pisemna – 22 sierpnia 2023 r. (wtorek) o godz. 9.00

–część ustna – 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek)

Termin ogłoszenia wyników: 7 lipca 2023 r./8 września 2023 r.