Egzamin maturalny 2022r.

Egzamin maturalny – informacje ogólne

Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy, więc uczeń wypełnia deklarację zgłoszenia do egzaminu i składa ją do dyrektora szkoły:

 • deklaracja wstępna – do 30 września 2021 r.
 • deklaracja ostateczna – do 7 lutego 2022 r. 

W 2022 r. egzamin maturalny składa się wyłącznie z części pisemnej.

Absolwent zdaje obowiązkowo – w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym  z następujących przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny

Aby w 2022 r. uzyskać świadectwo dojrzałości, absolwent obowiązkowo przystępuje również do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów: język polski język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski), biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Absolwent może ponadto przystąpić do egzaminu z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych spośród ww.

W 2022 r. do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego nie musi przystąpić absolwent 4-letniego technikum z lat 2006–2022, jeżeli posiada dokumenty poświadczające uzyskanie dyplomu zawodowego na poziomie technika.

Uczeń taki do 20 kwietnia 2022 r. musi złożyć pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.

Warunki zdania egzaminu

Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli  z każdego egzaminu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30%  punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

Na zdanie egzaminu maturalnego nie mają wpływu wyniki egzaminów z przedmiotów   zdawanych jako dodatkowe. Dla tych egzaminów nie ma ustalonego progu zaliczenia egzaminu.

Niezgłoszenie się na egzamin z przyczyn losowych lub zdrowotnych

Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym. Termin sesji czerwcowej: od 1 do 15 czerwca 2022 r.

Egzamin w terminie poprawkowym

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:

 • przystąpił do wszystkich egzaminów obowiązkowych,
 • przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym,
 • żaden z egzaminów nie został mu unieważniony,
 • nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego,
 • złożył nie później niż 12.07.2022 r. oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

Egzamin w terminie poprawkowym odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. o godz.9.00.

Termin ogłoszenia wyników i odbiór świadectw

5 lipca 2022r./9 września 2022r.

Zdający będzie mógł sprawdzić wynik egzaminu maturalnego logując się do systemu ZIU. Hasła i loginy zdający otrzymają wraz ze świadectwami ukończenia technikum. Poniżej znajduje się wzór z danymi potrzebnymi do logowania w systemie:

Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb zdających

Dostosowanie to może polegać na:

 • przygotowaniu odrębnych arkuszy,
 • wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego (np. komputera),
 • przedłużeniu czasu trwania egzaminu,
 • zapewnieniu pomocy nauczyciela wspomagającego.

Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza,
 • opinia PPP o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

Dokumenty te zdający przedkłada dyrektorowi szkoły razem z deklaracją do 30września 2021

Ważne terminy:

do 30 września 2021 r. – złożenie deklaracji wstępnejoraz dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb zdających.

7 lutego 2022 r. – ostateczny termin złożenia deklaracji.

Egzaminy pisemne w terminie głównym –od 4do 20 maja 2022 r.

4 maja – język polski

5 maja – matematyka

6 maja – język angielski

Egzaminy w terminie dodatkowym – od 1 do 15 czerwca 2022 r.

Egzamin w terminie poprawkowym – 23 sierpnia 2022 r.