Egzamin maturalny w Formule 2023

Egzamin maturalny – informacje ogólne

W 2024 r. do egzaminu maturalnego w Formule 2023 przystępują m.in. osoby, które w 2024 r. ukończą 5-letnie technikum.

Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy, więc uczeń/absolwent wypełnia deklarację zgłoszenia do egzaminu i składa ją do dyrektora szkoły:

 • deklaracja wstępna – do 2 października 2023 r.
  • deklaracja ostateczna – do 7 lutego 2024 r.

Zdający może złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2024 r. w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej. Zdający składa deklarację tylko w jednej z tych postaci. E-deklarację zdający może wypełnić i złożyć w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU) na stronie internetowej: www.wyniki.edu.pl.Logowanie do ZIU jest możliwe przy użyciu loginu i hasła otrzymanego od dyrektora szkoły lub dyrektora OKE lub przy użyciu profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej.

W 2024 r. egzamin maturalny składa się z części pisemnej orazczęści ustnej.

Absolwent zdaje obowiązkowo – w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym  z następujących przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy nowożytny

Absolwent zdaje obowiązkowo – w części ustnej – dla których nie określa się poziomu  z następujących przedmiotów:

 • język polski
 • język obcy nowożytny

Aby w 2024 r. uzyskać świadectwo dojrzałości, absolwent obowiązkowo przystępuje również do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski), biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Absolwent może ponadto przystąpić do egzaminu z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych spośród ww.

W 2024 r. do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego nie musi przystąpić absolwent dowolnego typu szkoły,który posiada dokumenty poświadczające uzyskanie dyplomu zawodowego na poziomie technika.

Uczeń taki do 22 kwietnia 2024 r. musi złożyć pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.

Warunki zdania egzaminu

Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli  z każdego z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej oraz pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części  pisemnej egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.Na zdanie egzaminu maturalnego nie mają wpływu wyniki egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe. Dla tych egzaminów nie ma ustalonego progu  zaliczenia egzaminu.

Niezgłoszenie się na egzamin z przyczyn losowych lub zdrowotnych

Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym. Termin sesji czerwcowej: od 3 do 17 czerwca 2024 r.

Egzamin w terminie poprawkowym

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:

 • przystąpił do wszystkich egzaminów obowiązkowych,
 • przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym,
 • żaden z egzaminów nie został mu unieważniony,
 • nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego,
 • złożył nie później niż 16.07.2024 r. oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

Harmonogram egzaminów w terminie poprawkowym:

– część pisemna – 20 sierpnia 2024 r. o godz. 9.00

– część ustna – 21 sierpnia 2024 r.

Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb zdających

Dostosowanie to może polegać na:

 • przygotowaniu odrębnych arkuszy,
 • wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego (np. komputera),
 • przedłużeniu czasu trwania egzaminu,
 • zapewnieniu pomocy nauczyciela wspomagającego.

Dokumenty, na podstawie których przyznawane jest dostosowanie:

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza,
 • opinia PPP o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

Dokumenty te zdający przedkłada razem z deklaracją do 2 października 2023 r..

Ważne terminy:

do 2 października 2023 r. – złożenie deklaracji wstępnejoraz dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb zdających.

7 lutego 2024 r. – ostateczny termin złożenia deklaracji.

Egzaminy pisemne w terminie głównym:

–część pisemna:od 7do 24 maja 2024 r.

7 maja – język polski

8 maja –matematyka

9 maja – język angielski

– część ustna: od 11 do 25 maja 2024 r.

Egzaminysą przeprowadzane w szkole według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Egzaminy w terminie dodatkowym – od 3 do 17 czerwca 2024 r.

Egzamin w terminie poprawkowym:

– część pisemna – 20 sierpnia 2024 r. o godz. 9.00

– część ustna – 21 sierpnia 2024 r.

Termin ogłoszenia wyników:9 lipca 2024 r./10 września 2024 r.