HARMONOGRAM SZKOLNY

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

INFORMACJE OGÓLNE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

1. Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla uczniów/absolwentów techników.

2. Egzamin zawodowy składa się z dwóch części:

a) część pisemna – forma testu pisemnego

b) część praktyczna – forma testu praktycznego

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut dla konkretnej kwalifikacji.

Liczba egzaminów w danym zawodzie zależy od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, które określa podstawa programowa kształcenia w zawodach.
W praktyce będą to najczęściej dwa egzaminy w danym zawodzie.

3. Uczeń zgłasza się do egzaminu poprzez złożenie deklaracji ( nie później niż 4 miesiące przed datą egzaminu) do dyrektora szkoły, do której uczęszcza.

Do deklaracji dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dostosowania warunków i formy egzaminu do potrzeb ucznia/słuchacza.

4. Absolwent składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył.

5. Zdający, zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, jeżeli uzyskał:

z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz 

z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza okręgowa komisja egzaminacyjna – OKE.

6. Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez komisję okręgową.

7. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej) otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydawany przez komisję okręgową ( do odbioru w sekretariacie szkoły w ustalonym terminie).

8. Osoby, które nie zdały obydwu lub jednej części egzaminu, nie przystąpiły do egzaminu w wyznaczonym terminie lub go przerwały lub którym unieważniono egzamin, mogą ponownie przystąpić do egzaminu lub niezdanej/unieważnionej części, z tym, że uczniowie (słuchacze) przystępują do egzaminu w kolejnych terminach w trakcie nauki oraz dwukrotnie po zakończeniu nauki na zasadach określonych dla absolwentów; przystąpienie po raz trzeci lub kolejny po zakończeniu nauki odbywa się na warunkach określonych dla egzaminu eksternistycznego.

9. W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się po otrzymaniu informacji  o wynikach egzaminu zawodowego.

10. Po ogłoszeniu wyników egzaminu (do 6 miesięcy) przez OKE zdający ma prawo wglądu do swojej pracy egzaminacyjnej na warunkach określonych przez dyrektora OKE (ze strony OKE należy pobrać odpowiedni wzór wniosku).

Szczegółowe informacje o egzaminie znajdują się :

  • w informatorach www.oke.krakow.pl
ZAWÓD KWALIFIKACJE
Technik analityk 311103 AU.59  Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych
AU.60  Wykonywanie badań analitycznych
Technik hotelarstwa 422402 TG.12  Planowanie i realizacja usług w recepcji
TG.13  Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
Technik ekonomista 331403 AU.35  Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
AU.36  Prowadzenie rachunkowości
Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 TG.07  Sporządzanie potraw i napojów
TG.16  Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Technik eksploatacji portów i terminali 333106 AU.33  Obsługa podróżnych w portach i terminalach
AU.34  Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach
Technik spedytor 333108   AU.31  Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów      


Sesje egzaminacyjne w 2020 roku

Wykaz materiałów i przyborów, z których zdający może korzystać podczas egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

styczeń – luty  2020 r.

W CZĘŚCI PISEMNEJ

  1. Długopis z czarnym tuszem
  2. Kalkulator prosty

W CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ

  1. Długopis z czarnym tuszem oraz:
l.p. kwalifikacja nazwa kwalifikacji Zdający przynosi na egzamin
1. A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka
2. A.29 Obsługa klientów i kontrahentów kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka
3. A.33 AU.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka
4. A.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem i magazynowaniem
towarów i ładunków w portach i terminalach
kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka
5. A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji kalkulator prosty
6. A.36 Prowadzenie rachunkowości kalkulator prosty
7. T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka
8. T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka
9. T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług gastronomicznych kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka
10. T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Szczegółowe informacje o egzaminie znajdują się w informatorach.

aktualizacja 29.12.19 /B.Michalik/

Informatory o egzaminie w zawodach wg. nowych programów nauczania:

/PSiejka/