EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE  W  ZAWODZIE 

1. Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla uczniów/absolwentów techników.

2. Egzamin zawodowy składa się z dwóch części:

a) część pisemna – forma testu pisemnego

b) część praktyczna – forma testu praktycznego

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Część praktyczna trwa od 120 do 240 minut dla konkretnej kwalifikacji.

Liczba egzaminów w danym zawodzie zależy od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, które określa podstawa programowa kształcenia w zawodach. W praktyce będą to najczęściej dwa egzaminy w danym zawodzie.

3. Uczeń zgłasza się do egzaminu poprzez złożenie deklaracji ( nie później niż 4 miesiące przed datą egzaminu) do dyrektora szkoły, do której uczęszcza.

Do deklaracji dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dostosowania warunków i formy egzaminu do potrzeb ucznia/słuchacza.

4. Absolwent składa deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył.

5. Zdający, zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, jeżeli uzyskał:

z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz 

z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza okręgowa komisja egzaminacyjna – OKE.

6. Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez komisję okręgową.

7. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej) otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydawany przez komisję okręgową ( do odbioru w sekretariacie szkoły w ustalonym terminie).

8. Osoby, które nie zdały obydwu lub jednej części egzaminu, nie przystąpiły do egzaminu w wyznaczonym terminie lub go przerwały lub którym unieważniono egzamin, mogą ponownie przystąpić do egzaminu lub niezdanej/unieważnionej części, z tym że uczniowie (słuchacze) przystępują do egzaminu w kolejnych terminach w trakcie nauki oraz dwukrotnie po zakończeniu nauki na zasadach określonych dla absolwentów; przystąpienie po raz trzeci lub kolejny po zakończeniu nauki odbywa się na warunkach określonych dla egzaminu eksternistycznego.

9. W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego.

10. Po ogłoszeniu wyników egzaminu (do 6 miesięcy) przez OKE zdający ma prawo wglądu do swojej pracy egzaminacyjnej na warunkach określonych przez dyrektora OKE (ze strony OKE należy pobrać odpowiedni wzór wniosku).

Szczegółowe informacje o egzaminie znajdują się

– w informatorach www.oke.krakow.pl

– na stronie szkoły www.zsech.edu.pl w zakładce organizacja/egzamin zawodowy

– na stronie centralnej komisji egzaminacyjnej www.cke.edu.pl

– na stronie okręgowej komisji egzaminacyjnej www.oke.krakow.pl

Styczeń 2021

część pisemna – 12.01.2021, wt. , 60 minut

godz.10.00 – kwalifikacja:  AU.31

godz.12.00 – kwalifikacje: TG.13, TG.16, AU.36, AU.34

część praktyczna:

KlasazawódkwalifikacjaModel/ czas egzaminudataGodz.
4 BTechnik hotelarstwaTG.13 – obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskied 150+1011.0113.00
4EG/ETechnik ekonomistaAU.36 – prowadzenie rachunkowościdk 180+1016-18.019.00,15.00
4EG/G, 4GTechnik żywienia i usług gastr.TG.16- organizacja żywienia i usług gastronomicznychd 150+1011.0113.00
4PS/P, 4PTechnik ekspl. portów i terminaliAU.34- organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalachd 180+1011.0113.00
4PS/S, 4STechnik spedytorAU.31- Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów  d 120+1011.019.00

Deklaracje – do 15 IX 2020, Wyniki i świadectwa – 31 III 2021, Dyplomy – 28 V 2021

Czerwiec 2021

Część pisemna:

Kwalifikacje: TG.12, AU.35, TG.07– 22.06.2021, wt., 60 minut, 10:00

Kwalifikacja : CHM.03-  08 – 12.06.2021 (23.06.2021)

Część praktyczna:

klasazawódkwalifikacjamodeldataGodz.
3EH/HTechnik hotelarstwaTG.12- planowanie i realizacja usług  w recepcjid 150+1021.069.00
3EH/ETechnik ekonomistaAU.35 – Planowanie i prowadzenie działalności w organizacjidk 180+1024-26.069.00, 15.00
3GTechnik żywienia i usług gastr.TG.07-Sporządzanie potraw i napojów  w 120+1023-08.078.00, 12.00, 16.00
3DTechnik żywienia i usług gastr.TG.07-Sporządzanie potraw i napojów  w 120+1023-08.078.00, 12.00, 16.00
2ATechnik analitykCHM.03-Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznychd 180+1007.06 (29.06)8.00, 12.30, 17.00

Deklaracje do 07 II 2021,  wyniki i świadectwa i dyplomy –31 VIII 2021