pedagog szkolny pani Katarzyna Herbik

Godziny pracy pedagoga:

poniedziałek 7.30-14.30

wtorek 10.00-14.30

środa 9.05-13.45

czwartek 9.05-14.35

piątek 7.30-13.40

Gabinet pani pedagog znajduje się na II piętrze, w pokoju nr 74.

Pedagog szkolny prowadzi:

1. Indywidualną opiekę psychologiczno-pedagogiczną nad uczniem oraz wspomaga jego rozwój emocjonalny i psychiczny poprzez:

  • Indywidualne rozmowy z uczniami na tematy ich interesujące, problemy osobiste, szkolne, rodzinne.
  • Indywidualną pracę terapeutyczną z uczniami borykającymi się z problemami osobistymi, wskazania do pracy nad własną osobowością.
  • Opiekę nad uczniami objętymi nauczaniem indywidualnym i uczniami posiadającymi orzeczenia poradni o dysfunkcjach rozwojowych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, kształcenie specjalne, dostosowanie wymagań)
  • Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych, sytuacji rodzinnej i konfliktów rówieśniczych: terapia indywidualna i grupowa.
  • Organizowanie pomocy dla uczniów wymagających opieki i wsparcia.
  • Kierowanie na badania specjalistyczne.

2. Poradnictwo dla rodziców

  • Rozmowy indywidualne z rodzicami w sytuacjacch problemowych

3. Pomaga wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze

4. Współpracuje z organizacjami, instytucjami z regionu, policją, sądem ds. nieletnich i rodzinnych, urzędem pracy, z poradniami specjalistycznymi i psychologiczno- pedagogicznymi.

Serdecznie zapraszam