Zasady rekrutacji są jednakowe dla wszystkich szkół w Małopolsce.

Szczegóły znajdziesz w:

Zarządzeniu Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum.

Zarządzeniu Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych oraz do publicznych szkół dla dorosłych i publicznych szkół policealnych.

Nabór elektroniczny

  1. Rekrutacja do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini odbywa się za pośrednictwem systemu elektronicznego https://malopolska.edu.com.pl. Wszystkie dane kandydata niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji wprowadzają do bazy systemu gimnazja/szkoły podstawowe, do których kandydaci uczęszczali. Uczniowie spoza województwa małopolskiego wprowadzają dane do systemu sami.  Wydrukowane podanie należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru, która zatwierdza dane w systemie NABÓR OPTIVUM firmy VULCAN.
  2. Kandydaci dokonują rejestracji maksymalnie do trzech szkół. W obrębie jednej szkoły natomiast, mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów.

Bardzo ważna jest kolejności w jakiej kandydat wpisze szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe, gdyż system przyporządkuje ucznia do tej szkoły, którą wpisał jako pierwszą.

TERMINY NABORU są dostępne tutaj.

Szkolny regulamin rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych jest dostępny tutaj.

Szkolny regulamin rekrutacji dla absolwentów gimnazjów jest dostępny tutaj.

Zwracamy uwagę na ostateczny termin złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły: upływa on 10.06.2019 r. o godzinie 15.00