Porozumienie w sprawie współpracy na rzecz rozwoju edukacji młodzieży
uczącej się w Zespole Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini zawarte w dniu 26.04.2022 r. w Trzebini pomiędzy:
Fagron Sp. z o.o, z siedzibą w Krakowie przy ul. Pasternik 26, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000405946, NIP: 6790026473, REGON: 350013075 oraz Fundacja „Fagron Together”
reprezentowana przez Wojciecha Czernickiego – Prokurenta Spółki,
zwana dalej „Firmą”, a Zespołem Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini, reprezentowanym przez Dyrektor Renatę Bębenek

§ 1

 1. Celem porozumienia jest współpraca mająca na celu:
  1) działania zmierzające do poprawy jakości kształcenia w zakresie umiejętności
  praktycznych,
  2) rozwój partnerstwa placówek oświatowych i podmiotów gospodarczych
  w zakresie poprawy jakości kształcenia na terenie województwa małopolskiego,
  3) zapewnienie w miarę możliwości przyjmowania uczniów szkół zawodowych na praktyki zawodowe z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 2
W ramach współpracy Firma zobowiązuje się do:

 1. Umożliwienia uczniom szkoły wzięcia udziału w wykładach i zajęciach praktycznych organizowanych przez firmę w Szkole lub poza Szkołą.
  1. Informowania Szkoły o możliwościach związanych z organizacją praktyk zawodowych
   lub wycieczek zawodowych.
  2. Umożliwienia uczniom szkoły zdobywania dodatkowych uprawnień zawodowych
   poprzez udział uczniów w szkoleniach, warsztatach itp.

§ 3
W ramach współpracy Szkoła zobowiązuje się do:

 1. Umożliwienia przeprowadzania na terenie Szkoły zajęć zawodowych przez przedstawicieli Firmy.
  1. Współpracy organizacyjnej związanej z praktykami zawodowymi lub wycieczkami
   Zawodowymi.
  2. Publikowania informacji o podjętej współpracy i wydarzeniach z nią związanych
   na stronie internetowej szkoły.

§ 4

Strony porozumienia wyrażają zgodę na zamieszczanie w materiałach promocyjnych logo Firmy i Fundacji „Fagron Together” oraz informacji o wzajemnej współpracy.

§ 5

Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.