Od roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini pod patronatem GÓRKA CEMENT sp. z o.o w Trzebini realizowany jest program stypendialny dedykowany szczególnie uzdolnionej młodzieży. Stypendystami corocznie zostają uczniowie klas trzecich osiągający najlepsze wyniki w nauce w zakresie przedmiotów zawodowych. Wyróżnienia otrzymują uczniowie, którzy kształcą się w zawodach: technik analityk, technik ekonomista, technik eksploatacji portów i terminali, technik hotelarstwa, technik spedytor, technik żywienia i usług gastronomicznych. Stypendia zapewniają wsparcie finansowe, są formą nagrody za pracę i wysiłek, stanowią również element motywujący młodzież do nauki. Oprócz stypendiów fundowanych uczniom GÓRKA CEMENT sp. z o. o w Trzebini sponsoruje również zakupy wyposażenia i sprzętu wzbogacających bazę dydaktyczną ZSECh w Trzebini. Ze środków przekazanych przez sponsora doposażono pracownie zawodowe w specjalistyczny sprzęt, zakupiono rzutniki do sal lekcyjnych, a także uzupełniono wyposażenie w pracowniach ogólnokształcących.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini składają najserdeczniejsze podziękowania przedsiębiorstwu GÓRKA CEMENT sp. z o. o w Trzebini za wsparcie jakiego udzieliło w realizacji zadań statutowych szkoły i okazaną życzliwość.

Strona partnera: http://www.gorka.com.pl/