Konsultacje dla maturzystów i uczniów pozostałych klas

Konsultacje dla maturzystów i uczniów pozostałych klas

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrekcja szkoły informuje, że nauka w formie zdalnej będzie prowadzona do 7 czerwca 2020 r.Ponadto od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r.  szkoła zapewnia możliwość konsultacji maturalnych, a od dnia 1 czerwca do dnia 7 czerwca możliwość konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne dla uczniów pozostałych klas.

W terminie od 1 czerwca do 7 czerwca istnieje również możliwość korzystania z biblioteki szkolnej. Harmonogram pracy biblioteki w tym czasie zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły oraz na platformie Teams.

Osoby, które przekazały wychowawcom chęć udziału w konsultacjach na terenie szkoły zostaną poinformowane przez nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów o ich formie oraz terminie poprzez dziennik elektroniczny bądź platformę Teams.

Przypominam, że w związku z zaostrzonym rygorem sanitarnym w czasie odbywania konsultacji na terenie szkoły należy bezwzględnie przestrzegać zasad higieny i reżimu sanitarnego (maseczka, rękawiczki,  mycie i dezynfekcja rąk,  zachowanie odstępu co najmniej 1,5 m między osobami).

Ponadto każda osoba wchodząca na teren szkoły musi przynieść wypełnione i podpisane oświadczenie znajdujące się na stronie szkoły (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie wypełnia i podpisuje rodzic/opiekun prawny).

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.men.gov.pl

Oświadczenia do pobrania:

Oświadczenie 1 – rodzic

Oświadczenie 2 – uczeń pełnoletni