Technik analityk – co to za kierunek?

Technik analityk wykonuje badania składu chemicznego surowców, produktów i innych materiałów. Zajmuje się również ich analizą na potrzeby badań doświadczalnych oraz przemysłu. Wykorzystuje do tego współczesne metody analityczne, klasyczne i instrumentalne. Korzysta ze sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz odczynników chemicznych. Zajmuje się oceną jakości substratów, półproduktów i produktów przemysłowych. Oprócz tego może współuczestniczyć w przygotowywaniu sprawozdań i opracowań dotyczących zagadnień z dziedziny przemysłu, inżynierii materiałowej, badań naukowych, ochrony środowiska itp.

Od poprzedniego roku szkolnego wdrożyliśmy innowację pedagogiczną – kryminalistykę. Dodatkowe godziny w klasach II-IV pozwolą Ci uzyskać przydatne kompetencje z tego arcyciekawego obszaru wiedzy.

Jakich przedmiotów będę się uczył?

Poza przedmiotami ogólnokształcącymi, przygotowującymi do egzaminu maturalnego, będziesz uczęszczał na przedmioty zawodowe, takie jak: preparatyka chemiczna, podstawy technik laboratoryjnych, chemia analityczna, pracownia technik laboratoryjnych, pracownia badań bioanalitycznych i środowiskowych, pracownia kontroli laboratoryjnej i procesowej.

I pamiętaj! Wybierając naszą szkołę, dajesz sobie szansę na zdobywanie wiedzy w najlepiej wyposażonym laboratorium chemicznym w okolicy!

Gdzie pojadę na wycieczki zawodowe?

Podczas nauki odwiedzisz m.in.: Zakłady Chemiczne w Alwerni, Kopalnię „Janina” w Libiążu, Elektrownię „Siersza”, Oczyszczalnię Ścieków w Chrzanowie, Rafinerię Ropy Naftowej w Trzebini, Tauron-Wytwarzanie w Jaworznie, Szpital Powiatowy w Chrzanowie, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Państwową Akademię Nauk w Krakowie, Instytut Fizyki w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Gdzie i kiedy będę miał praktykę zawodową?

Praktyka zawodowa jest przewidziana dwukrotnie: w klasie III i IV (za każdym razem jest to 140 godzin, czyli 4 tygodnie). Miejscem praktyki może być każdy rodzaj laboratorium, a jak widzisz w punkcie dotyczącym wycieczek, miejsc takich w naszej okolicy nie brakuje.

Jakie języki obce mogę wybrać?

W naszej szkole obowiązkowo uczysz się języka angielskiego, a jako drugi wybierasz pomiędzy językami: niemieckim, francuskim i hiszpańskim.

Poza zajęciami „ogólnymi” z dwóch języków obcych, będziesz również miał możliwość uczęszczania na lekcje języka angielskiego zawodowego, na którym poznasz specjalistyczną terminologię związaną z tym zawodem.

Kiedy będę zdawał egzaminy zawodowe?

Egzamin z pierwszej kwalifikacji CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych odbywa się pod koniec klasy III. Egzamin z drugiej kwalifikacji CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych w połowie klasy V. Po zdaniu obu egzamiów otrzymujesz tytuł technika analityka.

Gdzie potem znajdę pracę?

Technik analityk może być zatrudniony w następujących działach przemysłu chemicznego: petrochemicznym, sodowym, kwasu siarkowego, nawozów sztucznych, tworzyw sztucznych, włókien sztucznych, farmaceutycznym, kosmetycznym, środków pomocniczych (środki czystości, higieniczne, pielęgnacji roślin itp.), gumowym, przetwórstwa tworzyw sztucznych, farb i lakierów.

Absolwent tego kierunku może znaleźć zatrudnienie w laboratoriach: w przemyśle chemicznym, spożywczym (kontrola procesów technologicznych, analizy surowców i produktów), z obszaru rolnictwa (ocena jakości gleb, stopnia skażenia produktów rolnych), czy też ochrony środowiska (analizy wód, gleb, atmosfery, ciągły monitoring zanieczyszczeń ekosfery).

Zdobyta wiedza ułatwi Ci studia na nowoczesnych i poszukiwanych na rynku pracy kierunkach: chemia, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria środowiska, biotechnologia, ochrona środowiska, technologia chemiczna, farmacja, analityka medyczna.


Wybierając ten zawód i naukę w naszej szkole zyskujesz możliwość uczenia się w najlepiej wyposażonym laboratorium chemicznym w okolicy.

Dajemy Ci gwarancję wysokich wyników na maturze z chemii oraz na egzaminie zawodowym, bowiem nasi analitycy od lat osiągają wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych.

Uzyskana wiedza i umiejętności pozwolą Ci znaleźć pracę w laboratoriach: przemysłowych, ochrony środowiska, klinicznych i naukowo-badawczych, toksykologicznych, pracujących dla potrzeb przemysłu spożywczego i na rzecz rolnictwa, pracowniach kryminalistycznych, laboratoriach pracujących dla potrzeb archeologii, geologii.

Zdobyta wiedza ułatwi Ci studia na nowoczesnych i poszukiwanych na rynku pracy kierunkach: chemia, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria środowiska, biotechnologia, ochrona środowiska, technologia chemiczna, farmacja, analityka medyczna jak również medycyna.