Edukacja Policyjna w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali to nie tylko dobre przygotowanie do egzaminów kwalifikujących do pracy w zawodzie policjanta (teoretycznych i sprawnościowych), to także doskonała szkoła wychowania obywatelskiego i patriotycznego, poprzez kształtowanie właściwych postaw, zaszczepienie dyscypliny, odpowiedzialności, uczciwości, umiejętności współpracy w zespole i szeroko rozumianej tolerancji wobec zachowania innych ludzi.

 Ponadto oferujemy:

 • naukę samoobrony i sztuk walki,
 • szkolenie z zakresu ratownictwa przedmedycznego,
 • szkolenie z zakresu kodeksu ruchu drogowego,
 • naukę strzelania.
 • zajęcia z psychologii z elementami kryminologii.

W ramach zawodu oraz innowacji Współpracujemy z Komendą Powiatową w Chrzanowie, Komendą Wojewódzką w Krakowie oraz Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Krakowie, 35 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Krakowie, Zakładem Karnym w Krakowie

Zajęcia częściowo realizowane będą na strzelnicy sportowej oraz na 4 dniowym wyjeździe szkoleniowym dla młodych adeptów.

Obóz szkoleniowy z klas policyjnych składa się z następujących bloków tematycznych:

 • zasady orientacji w terenie, szklaki górskie znakowane,
 • doskonalenie kondycji,
 • elementy walki wręcz, zasady samoobrony,
 • środki przymusu bezpośredniego,
 • techniki interwencji, sztuki walki,
 • posługiwanie się bronią, Krav Maga,
 • elementy kryminalistyki, techniki operacyjne,
 • zajęcia z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej,
 • używania sprzętu gaśniczego,
 • zasad gaszenia pożarów,
 • sprzętu ochrony osobistej – maski, butle z tlenem, odzież, pierwsza pomoc przedmedyczna – techniki i zasady jej udzielania.

Uczniowie objęci projektem, oprócz realizacji podstawowych obowiązków ucznia zawartych w Statucie Szkoły i związanych z nauczanym zawodem, będą mieli ponadto obowiązek:

 • uczestniczenia w zajęciach i osiągania pozytywnych ocen z wiedzy i umiejętności z zakresu „Edukacji Policyjnej”;
 • godnego reprezentowania szkoły na zewnątrz;
 • uczestniczenia w wycieczkach fakultatywnych, wyjściach do różnych instytucji, oraz zajęciach sprawnościowych organizowanych poza szkołą;
 • pomagania i życzliwego traktowania innych;
 • noszenia obowiązkowego umundurowania, w skład którego wchodzą: czarne spodnie, biała lub czarna podkoszulka z napisem „Klasa policyjna” i czarna bluza z napisem „Klasa policyjna”;

Absolwenci klas objętych innowacją otrzymają na świadectwach ukończenia szkoły wpis o odbytych zajęciach z „Edukacji Policyjnej”.