Wytyczne dla zdających egzamin

Wytyczne dla zdających egzamin

Wytyczne dla zdających egzamin maturalny w 2020 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini związane z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego (na podstawie „Wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów zewnętrznych” opracowanych przez MEN, CKE, GIS, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie)

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Przy każdym wejściu do szkoły będzie znajdował się środek odkażający i każda osoba wchodząca na teren szkoły, ma obowiązek zdezynfekować ręce.
 5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów, maskotek (zdający są zobowiązani do nie wnoszenia na teren szkoły telefonów).
 6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Szkoła zapewnia: Wybrane wzory matematyczne,Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki,słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny.
 7. Zdający potwierdzają swoją obecność  na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 8. Losowania miejsca dokonuje przewodniczący lub członek Zespołu Nadzorującego.
 9. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną małą butelkę z wodą, która ma stać na podłodze przy ławce zdającego.
 10. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.  Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 11. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać w wyznaczonym na terenie szkoły  miejscu na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia.
 12. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 13. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności  w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust  i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,  z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Przewodniczący ZN informuje zdających, w którym momencie mogą zdjąć maseczki. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie  co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 14. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

b) wychodzi do toalety,

c) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 1. Zdającymoże mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet  po zajęciu miejsca przy stoliku.
 2. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbice.
 3. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – w razie konieczności -znajdujących się w nich sprzętów.
 4. W przypadku egzaminu z języka polskiego, na którym dozwolone jest używanie słowników, (z których może korzystać więcej niż jedna osoba), na stoliku ze słownikami będzie ustawiony dozownik z płynem dezynfekcyjnym, którego należy użyć przed skorzystaniem ze słownika.
 5. Przed, w trakcie i po egzaminie należy stosować się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

a) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi

b) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej  po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym

c) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i kichania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

d) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających  po zakończonym egzaminie.

 • Należy unikać tworzenia się grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.Wrażeniami po egzaminie podzielicie się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, nie można spotykać się w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
 • Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.