Konkurs „JESTEM PRZEDSIĘBIORCZY”

Konkurs „JESTEM PRZEDSIĘBIORCZY”

W ramach doradztwa zawodowego zapraszamy uczniów klas pierwszych do konkursu
  „JESTEM PRZEDSIĘBIORCZY”

Cele konkursu:

uczeń dokonuje samooceny własnych zasobów w kontekście przedsiębiorczości;
 identyfikuje swoje mocne, słabe strony oraz predyspozycje i uzdolnienia;
uzasadnia znaczenie świadomości przy wyborach;
wskazuje kompetencje personalne i społeczne, które powinna posiadać osoba przedsiębiorcza;

Opis konkursu

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie opisu przedsięwzięcia:
 „Uruchomienie i prowadzenie szkolnego klubu tematycznego”

Zasady konkursu
W konkursie można brać udział indywidualnie lub w grupach do max. 3 osób.Uczestnicy, którzy zgłoszą się do konkursu przygotowują opis szkolnego klubu tematycznego według następującego schematu:

1. Wprowadzenie

Należy krótko naświetlić i uzasadnić swój pomysł. Pamiętaj, aby w pomyśle było coś, co wyróżni Twoje przedsięwzięcie!!!

2. Opis szkolnego klubu tematycznego
Należy przybliżyć Twoją działalność. Określić misję i cele działania. W tym punkcie trzeba również podać informacje związane z doświadczeniem uczestników, a także opisać, jak wygląda schemat organizacyjny i kto sprawuje poszczególne funkcje.
3. Informacje o zakładanym klubie
Należy podać, co chcesz organizować, w jaki sposób, komu ma to służyć. Możesz podać np. wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w szkole, dotyczących zapotrzebowania wśród uczniów na otwarcie planowanego przez Ciebie przedsięwzięcia. Opis ma być szczegółowy. Można dołączyć fotografie.

4. Charakterystyka inwestycji
Należy wpisać, co będzie przedmiotem finansowania, czyli ile pieniędzy i na co zamierzasz przeznaczyć.

Przygotowany opis Twojego przedsięwzięcia należy przesłać w terminie do 30 XI 2020 r. na adres
p.pawlowska@zsech.edu.pl
 Autorzy trzech najlepszych prac będą zaproszeni na rozmowę lub wideorozmowę indywidualną
10 XII 2020 r. Wówczas zostanie wyłoniony zwycięzca.

Za organizację konkursu odpowiedzialna jest Patrycja Pawłowska – w razie jakichkolwiek pytań
i  wątpliwości prosimy o kontakt na TEAMS