Matematyka w moim zawodzie – konkurs

Matematyka w moim zawodzie – konkurs

Zespół Szkół Ekonomiczno–Chemicznych zaprasza do udziału w konkursie „Matematyka w moim zawodzie”.

Zadanie konkursowe polega na:

  • wykonaniu zdjęcia ukazującego dowolny aspekt matematyki związany z wybranym zawodem oraz opisaniu związków treści zdjęcia z matematyką.

Prace należy wysłać w formie elektronicznej do dnia 31 marca 2022r. na MS Teams

Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele matematyki Ewelina Nowakowska i Renata Ryś.

„Matematyka w moim zawodzie” Regulamin konkursu:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem Konkursu jest zainteresowanie jak największej grupy osób różnymi obliczami matematyki. Konkurs jest skierowany do osób, które potrafią spojrzeć na Królową Nauk oczyma wyobraźni i uwiecznić swoje myśli na fotografii a także ma na celu: rozwijanie pasji i zainteresowań matematycznych oraz fotograficznych; rozwijanie kreatywności uczestników konkursu, inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie matematyki i fotografii; kształcenie umiejętności łączenia treści matematycznych z otaczającym światem, w szczególności z wybranym zawodem.

 2. Konkurs rozpoczyna się 1 lutego 2022r. i trwać będzie do 31 marca 2022r.

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 04 kwietnia2022r.

4. Dostarczenie prac na Konkurs oznacza akceptację jego regulaminu.

II. UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno – Chemicznych, którzy łączą zainteresowania matematyczne ze zdolnościami fotograficznymi.

III. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC I ZGŁASZANIE ICH.

1. Konkurs polega na dostarczeniu zdjęć przez uczestników w terminie do 31marca 2022r. do p. Eweliny Nowakowskiej lub p. Renaty Ryś. Fotografie należy wysłać w formie elektronicznej poprzez MS Teams.

 2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 zdjęcia, wykonane samodzielnie.

3. Fotografie mogą być wykonane w dowolnej technice.

4. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie te prace, które nie były nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

5. Do każdego zdjęcia Uczestnik jest zobowiązany dołączyć następujące informacje:

  • imię i nazwisko Uczestnika,
  • klasa,
  • tytuł fotografii,
  • opis zdjęcia uzasadniający, że to właśnie matematyka w obiektywie.

6. Przy obróbce zdjęć konkursowych dopuszcza się zastosowanie korekty tonacji, kontrastu, konwersje do czerni-bieli, kadrowanie oraz drobny retusz.

7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora w celach dydaktycznych, Internecie oraz prasie, wystawie prac.

 IV. KRYTERIA OCENY.

 Zgodność z tematyką, walory estetyczne, pomysłowość i oryginalność, ciekawe ujęcie i nawiązanie do tematu.

 V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 04 kwietnia2022r

2. Prace dostarczone na konkurs zostaną ocenione przez Jury, w skład którego wejdą organizatorzy konkursu oraz zaproszeni goście. Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody. Przewiduje się również wyróżnienia i dyplomy uczestnictwa w konkursie dla uczniów.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.

3. Organizator zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu w prasie, Internecie i katalogu w celach promocji konkursu.

4. Wszystkie dostarczone prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów.

5. Dostarczenie prac jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu przez autorów lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów. Uczestnik oświadcza, że jest autorem nadesłanych prac oraz że posiada do nich pełne prawa autorskie.

VII. OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Ewelina Nowakowska, Renata Ryś

Zapraszamy do udziału i życzymy ciekawych pomysłów!