Porozumienie o współpracy

Porozumienie o współpracy

Mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu oraz kultywowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego, integracji środowiska żołnierskiego i młodzieży szkolnej, 28 lutego 2018 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy między 35 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Rząsce a Zespołem Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini (reprezentowanych przez komendanta ppłk. Jacka Kahla i panią dyrektor mgr Renatą Bębenek).

Współpraca będzie polegać na:

– popularyzacji i eksponowania tradycji oraz współczesnego oblicza Jednostki Wojskowej w środowisku szkolnym,

– prowadzeniu działań promocyjno-informacyjnych dotyczących popularyzacji służby wojskowej wśród uczniów Szkoły,

– organizacji wspólnych przedsięwzięć kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych,

– udzielaniu merytoryczno-organizacyjnej i logistycznej pomocy w procesie edukacyjnym uczniów,

– planowaniu zajęć z udziałem przedstawiciela Jednostki Wojskowej,

– wymianie doświadczeń z zakresu wychowania i edukacji w tematyce obronności państwa.