Wytyczne dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz egzamin zawodowy w sesji styczeń-luty2022

Wytyczne dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz egzamin zawodowy w sesji styczeń-luty2022

Wytyczne dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie oraz egzamin zawodowy w 2022 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini związane z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego (na podstawie „Wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego w sesji styczeń -luty 2022 opracowanych przez MEN, CKE i GIS)

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, gdy został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej z zastrzeżeniem p.3
 3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie pod warunkiem uzyskania przez tę osobę negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2wykonanego po stwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u osoby prowadzącej z tą osobą wspólne gospodarstwo domowe lub z nią zamieszkującej.
 4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 5. Przy każdym wejściu do szkoły będzie znajdował się środek odkażający i każda osoba wchodząca na teren szkoły, ma obowiązek zdezynfekować ręce.
 6. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów, maskotek (zdający są zobowiązani do nie wnoszenia na teren szkoły telefonów).
 7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, wymienionych w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie oraz na egzaminie zawodowym w sesji styczeń-luty 2022 r. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 8. Losowania miejsca dokonuje przewodniczący lub członek Zespołu Nadzorującego.
 9. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną małą butelkę z wodą, która ma stać na podłodze przy ławce zdającego.
 10. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 11. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać w wyznaczonym na terenie szkoły miejscu na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia.
 12. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).
 13. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi maseczką ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Przewodniczący ZN informuje zdających, w którym momencie mogą zdjąć maseczki. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek ZN może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 14. Po zajęciu miejsca przy stoliku – podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym lub podczas rozwiązywania zadania praktycznego przy stanowisku egzaminacyjnym zdający nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa, pod warunkiem że w trakcie egzaminu odległość pomiędzy poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m. Obowiązku zakrywania ust i nosa – po spełnieniu ww. warunku – nie mają również członkowie zespołów nadzorujących oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminów. Oczywiście wszystkie ww. osoby mogą, jeżeli czują się bezpieczniej, mieć zakryte usta i nos przez cały czas uczestniczenia w egzaminie. Przypominamy również o konieczności regularnego mycia lub dezynfekcji dłoni.

15. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
a) podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
b) wychodzi do toalety
c) podchodzi do niego asystent techniczny, operator lub egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni
d) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej

16. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi sesjami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – w razie konieczności -znajdujących się w nich sprzętów i urządzeń.

17. W przypadku egzaminu z kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego egzemplarza dokumentacji, tego samego urządzenia, obok ustawiony będzie dozownik z płynem dezynfekującym, z którego należy skorzystać przed przystąpieniem do pracy z danym materiałem egzaminacyjnym lub urządzeniem oraz po skorzystaniu z tego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.

18. Przed, w trakcie i po egzaminie należy pamiętać o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim o:

a) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
b) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z osobą zaangażowaną w przeprowadzanie egzaminu, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem.
c) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i kichania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
d) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
Należy unikać tworzenia się grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Wrażeniami po egzaminie podzielicie się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, nie można spotykać się w grupie, np. przy wejściu do szkoły.