Wytyczne dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji: styczeń 2021.

Wytyczne dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji: styczeń 2021.

Wytyczne dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń 2021.

Wytyczne dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w 2021 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini związane z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego (na podstawie „Wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej  styczeń –luty 2021 r. opracowanych przez MEN, CKE i GIS)

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa  w domu z osobą w  izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Przy każdym wejściu do szkoły będzie znajdował się środek odkażający i każda osoba wchodząca na teren szkoły, ma obowiązek zdezynfekować ręce.
 5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów, maskotek (zdający są zobowiązani do nie wnoszenia na teren szkoły telefonów).
 6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych,  wymienionych w Komunikacie  dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021 r. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Zdający potwierdzają swoją obecność  na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 7. Losowania miejsca dokonuje przewodniczący lub członek Zespołu Nadzorującego.
 8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną małą butelkę z wodą, która ma stać na podłodze przy ławce zdającego.
 9. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.  Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 10. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać w wyznaczonym na terenie szkoły  miejscu na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia.
 11. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 12. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności  w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust  i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 13. Po zajęciu miejsca przy stoliku – podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym lub podczas rozwiązywania zadania praktycznego przy stanowisku egzaminacyjnym zdający nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa, pod warunkiem że w trakcie egzaminu odległość pomiędzy poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m. Obowiązku zakrywania ust i nosa – po spełnieniu ww. warunku – nie mają również członkowie zespołów nadzorujących oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminów. Oczywiście wszystkie ww. osoby mogą, jeżeli czują się bezpieczniej, mieć zakryte usta i nos przez cały czas uczestniczenia w egzaminie. Przypominamy również o konieczności regularnego mycia lub dezynfekcji dłoni.
 14. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie  co najmniej 1,5-metrowego odstępu)
 15. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi sesjami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – w razie konieczności -znajdujących się w nich sprzętów i urządzeń.
 16. W przypadku egzaminu z kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego egzemplarza dokumentacji, tego samego urządzenia, obok ustawiony będzie dozownik z płynem dezynfekującym, z którego należy skorzystać przed przystąpieniem do pracy z danym materiałem egzaminacyjnym lub urządzeniem.
 17. Przed, w trakcie i po egzaminie należy pamiętać o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim o:

a) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi

b) obowiązku zakrywania ust i nosa – w zakresie zgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa

c) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i kichania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

d) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających  po zakończonym egzaminie.

 • Należy unikać tworzenia się grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Wrażeniami po egzaminie podzielicie się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, nie można spotykać się w grupie, np. przy wejściu do szkoły.