Zmiany w egzaminie maturalnym przeprowadzanym w 2021 r.

Zmiany w egzaminie maturalnym przeprowadzanym w 2021 r.

  1. Egzamin maturalny przeprowadza się na podstawie wymagań egzaminacyjnych. Wymagania te stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych.

2. Egzamin maturalny składa się tylko z części pisemnej.

3. Nie przeprowadza się egzaminu maturalnego w części ustnej. Wyjątkowo do części ustnej egzaminu maturalnego będą mogli przystąpić absolwenci, którzy:

a) aplikują na uczelnię zagraniczną i w postępowaniu rekrutacyjnym są zobowiązani przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego,

b) są zobowiązani przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

4) Absolwent nie ma obowiązku przystąpieniado części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego.

5) W roku szkolnym 2020/2021 absolwenci zdają egzamin maturalny i uzyskują świadectwo dojrzałości, jeżeli otrzymali z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.