Technik handlowiec

Technik handlowiec – co to jest za kierunek? Kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy w działach handlowych podmiotów gospodarczych, w firmach handlowych, w instytucjach promocji i marketingu czy kontroli handlowej oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Zawód ten ma za zadanie wykształcić w przyszłym absolwencie

Początek

Koniec

Kategoria

Technikum

Technik handlowiec – co to jest za kierunek?

Kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy w działach handlowych podmiotów gospodarczych, w firmach handlowych, w instytucjach promocji i marketingu czy kontroli handlowej oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Zawód ten ma za zadanie wykształcić w przyszłym absolwencie orientację marketingową, nauczyć go posługiwania się narzędziami marketingowymi, korzystania z urządzeń IT, posługiwania się przydatnymi w zawodzie programami komputerowymi, nowoczesnej rachunkowości, zasad prawa, współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.

Zajęcia i praktyki nauczą Cię: przygotowywania ofert dla wymagających klientów, telefonicznej i mailowej obsługi klienta, kierowania przedsiębiorstwem handlowym, pozyskania nabywców, zarządzania marketingowego, akwizycji towarów i ich ewidencji, posługiwania się językiem obcym zawodowym; tego, jak być kreatywnym i elastycznym na rynku pracy, entuzjazmu i zamiłowania do podróży handlowych, inicjatywy, dokładności, rzetelności, sumienności, pracy w e-marketingu.

Absolwent technikum zdobędzie wiedzę o funkcjonowaniu rynku, potrzebach konsumentów, działaniach marketingowych, towaroznawstwie, technikach informatycznych, regułach współpracy z kontrahentami, organizacji pracy w punktach sprzedaży, rachunkowości, prawie cywilnym i handlowym.

Jakich przedmiotów będę się uczył?

Będziesz się uczył zarówno przedmiotów ogólnokształcących jak i zawodowych, takich jak: towar jako przedmiot handlu, organizacja i techniki sprzedaży, obsługa klientów, marketing w działalności handlowej, przedsiębiorca w handlu, język obcy w działalności handlowej, sprzedaż towarów, symulacyjna firma handlowa.

Gdzie pojadę na wycieczkę zawodową?

Jednym z elementów kształcenia są wycieczki programowe. Organizujemy wycieczki do banków i centrów handlowych. Uczestniczymy w imprezach targowych. Bierzemy udział w spotkaniach z przedstawicielami urzędu miasta, urzędu pracy, ZUS, z właścicielami firm.

Gdzie i kiedy będę miał praktykę zawodową?

W klasie drugiej i trzeciej uczniowie odbywają dwutygodniowe praktyki zawodowe w jednostkach administracyjnych i handlowych, w działach handlowo-marketingowych.

Kiedy będę zdawał egzaminy zawodowe z poszczególnych kwalifikacji?

Egzaminy odbywają się kolejno:

Kwalifikacja HAN.01. „Prowadzenie sprzedaży” – pod koniec klasy III.

Kwalifikacja HAN.02. „Prowadzenie działań handlowych” – w połowie klasy IV.

Po zdaniu egzaminów z obu kwalifikacji uzyskujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec.

MOŻESZ WIĘCEJ!

Po ukończeniu szkoły, uczestnicząc w kwalifikacyjnym kursie zawodowym w ramach kwalifikacji HAN.03. „Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej” jako absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec, możesz uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa. Nie musisz więc uczęszczać do szkoły, aby uzyskać drugi zawód!

Jakie języki obce mogę wybrać?

W naszej szkole obowiązkowo uczysz się języka angielskiego, a jako drugi wybierasz pomiędzy językami: niemieckim, francuskim i hiszpańskim.

Poza zajęciami „ogólnymi” z dwóch języków obcych (w tym z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym), będziesz również miał możliwość uczęszczania na lekcje języków obcych „zawodowych”, wdrażających w terminologię związaną z tym zawodem.

Gdzie potem znajdę pracę?

Mówi się powszechnie, że handlowiec zawsze znajdzie pracę. Zawód technika handlowca jest obecnie najbardziej poszukiwanym zawodem na rynku. Najwięcej ofert pracy przeznaczonych jest dla przedstawiciela handlowego (sales representative). Możesz też znaleźć zatrudnienie jako merchandiser (dystrybutor produktów), telemarketer, sales manager (szef działu sprzedaży, dystrybutor produktów wśród większych klientów).

Absolwent może podjąć pracę na średnim szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach, realizować podstawowe funkcje handlowe w punktach sprzedaży detalicznej, hurtowniach, magazynach. Przygotowany będzie do zorganizowania, uruchomienia i prowadzenia własnej firmy handlowej.

Kończąc naukę w zawodzie technik handlowiec jesteś przygotowany, aby kontynuować edukację na uczelni wyższej na kierunkach: ekonomia menedżerska, gospodarka i administracja publiczna, handel zagraniczny, transport i logistyka, handel i zarządzanie sprzedażą, reklama multimedialna, informatyka ekonomiczna, bankowość i finanse, towaroznawstwo, przedsiębiorczość i inwestycje, finanse i rachunkowość, zarządzanie zasobami ludzkim.

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

Podstawy handlu
Uczeń:
1) sporządza dokumenty handlowe związane z wykonywaną pracą w formie papierowej i elektronicznej,
2) wykonuje zadania zawodowe z wykorzystaniem technologii informacyjnej,
3) posługuje się terminologią z zakresu towaroznawstwa handlowego,
4) posługuje się pojęciami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii,
5) korzysta z Polskiej Klasyfikacji Działalności, Europejskiej Klasyfikacji Działalności oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług,
6) posługuje się normami i stosuje procedurę oceny zgodności.
Organizowanie sprzedaży
Uczeń:
1) wykonuje prace związane z zamówieniem towarów,
2) odbiera dostawy towarów zgodnie z zasadami stosowanymi w handlu,
3) rozróżnia magazyny handlowe i ich wyposażenie oraz stosuje zasady gospodarki magazynowej,
4) wykonuje prace związane z gospodarką opakowaniami,
5) wykonuje czynności związane z przygotowaniem towarów do sprzedaży,
6) rozmieszcza towary w magazynie i na sali sprzedażowej,
7) przestrzega przepisów prawa dotyczących odpowiedzialności materialnej związanych z wykonywaniem zadań zawodowych.Sprzedaż towarów
Uczeń:
1) rozróżnia formy i techniki sprzedaży towarów w handlu,
2) rozpoznaje potrzeby klienta,
3) określa asortyment punktu sprzedaży i prezentuje ofertę handlową,
4) prowadzi rozmowę sprzedażową,
5) realizuje zamówienie klienta w różnych formach sprzedaży,
6) wykonuje czynności związane z obsługą stanowiska kasowego,
7) stosuje procedury postępowania reklamacyjnego,
8) wykorzystuje urządzenia techniczne i oprogramowanie komputerowe wspomagające sprzedaż towarów w handlu.

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

Podstawy handlu
Uczeń:
1) sporządza dokumenty handlowe związane z wykonywaną pracą w formie papierowej i elektronicznej,
2) wykonuje zadania zawodowe z wykorzystaniem technologii informacyjnej,
3) posługuje się terminologią z zakresu towaroznawstwa handlowego,
4) posługuje się pojęciami z zakresu mikroekonomii i makroekonomii,
5) korzysta z Polskiej Klasyfikacji Działalności, Europejskiej Klasyfikacji Działalności oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług,
6) posługuje się normami i stosuje procedurę oceny zgodności.
Planowanie działań sprzedażowych i monitorowanie realizacji budżetu
Uczeń:
1) wykorzystuje informacje o rynku pochodzące z różnych źródeł,
2) dokonuje wstępnej analizy rynku dotyczącej oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych,
3) podejmuje decyzje handlowe na podstawie analizy rynku,
4) stosuje narzędzia promocji odpowiednie do oferty handlowej,
5) monitoruje realizację budżetu,
6) planuje działania sprzedażowe na podstawie przeprowadzonej analizy ekonomicznej.
Zarządzanie działaniami handlowymi
Uczeń:
1) przygotowuje oferty handlowe i zapytania ofertowe,
2) przygotowuje standardowe formy korespondencji służbowej,
3) stosuje pośrednie i bezpośrednie formy sprzedaży towarów,
4) przygotowuje spotkanie sprzedażowe,
5) inicjuje kontakt z klientem,
6) składa propozycję zakupu,
7) ustala warunki oferty w ramach podanych warunków brzegowych,
8) prowadzi negocjacje handlowe,
9) zawiera umowy sprzedaży,
10) sporządza kalkulację cen sprzedaży,
11) zamawia towary i usługi u dostawców.
Organizacja gospodarki magazynowej
Uczeń:
1) przestrzega zasad przechowywania, magazynowania i transportu towarów,
2) organizuje przepływ kupowanych oraz sprzedawanych wyrobów i towarów,
3) prowadzi gospodarkę magazynową: dobiera rodzaj magazynu, wyposażenie, powierzchnię magazynu do asortymentu towarów, planuje zakupy towarów, dokumentuje zdarzenia gospodarcze związane z gospodarką magazynową,
4) nadzoruje gospodarkę magazynową,
5) zarządza obiegiem dokumentów w przedsiębiorstwie: stosuje przepisy prawa dotyczące gromadzenia,
przetwarzania dokumentów, zabezpiecza dokumenty zgodnie z przepisami prawa,
6) wykonuje prace związane ze sporządzaniem i archiwizacją dokumentów dotyczących transakcji zakupu lub transakcji sprzedaży zgodnie z przepisami prawa,
7) stosuje specjalistyczne oprogramowanie handlowe i magazynowe do wykonywania zadań zawodowych.
Prowadzenie działań posprzedażowych
Uczeń:
1) wykonuje czynności związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem reklamacji,
2) prowadzi obsługę posprzedażową,
3) monitoruje realizację zamówienia,
4) wspiera klienta w użytkowaniu, dostarczonych produktów lub usług,
5) promuje towar i usługę.
Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej
Uczeń:
1) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości handlowej,
2) ewidencjonuje operacje gospodarcze zakupu i sprzedaży na kontach bilansowych i kontach wynikowych,
3) określa koszty i przychody działalności handlowej,
4) sporządza kalkulację kosztu jednostkowego i ceny sprzedaży towaru lub usługi,
5) przeprowadza inwentaryzację: analizuje dokumenty przy prowadzeniu inwentaryzacji, planuje inwentaryzację, rozlicza niedobory i nadwyżki inwentaryzacyjne,
6) opisuje sposoby wyliczania wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w różnych systemach,
7) przeprowadza analizę ekonomiczną funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Więcej szczegółów

E-mail

zsech@poczta.onet.pl